Jaargang/nummer:

Skip Navigation Links.

Inhoudstafelin het laatste nummer ( 17 ) : 2021 - 3.


Faillissementsrecht – Artikel XX.173, § 2 WER – Verzoek tot kwijtschelding – Vervaltermijn – Schending gelijkheidsbeginsel

Datum: 22-04-2021

Grondwettelijk Hof - Cour Constitutionnelle - Arbitragehof - Cour d'Arbitrage

Inhoud: Niettegenstaande de laagdrempelige manier om een verzoek tot kwijtschelding van restschulden in te dienen, legt artikel XX.173, § 2 WER een vormvereiste op waaraan de gefailleerde op straffe van verval moet voldoen om vo...


Arbeidsrecht – Arbeidsstatuut – Herkwalificatie – Aanvullend pensioenplan – Persoonlijke bijdragen

Datum: 08-02-2021

Hof van Cassatie - Cour de Cassation

Inhoud: Een werkgever kan de niet-ingehouden persoonlijke bijdragen voor het aanvullend pensioenplan – dewelke door eigen schuld, foutief niet werden afgehouden van het loon van de betrokken werknemer – niet met terugwerkende kr...


Strafvordering – Politierechtbank – Hoger beroep door Openbaar Ministerie – Parketjurist – Artikel 162, § 2, derde lid Ger.W.

Datum: 13-04-2021

Hof van Cassatie - Cour de Cassation

Inhoud: Een bij toepassing van artikel 162, § 2, derde lid Gerechtelijk Wetboek aangewezen parketjurist kan geen hoger beroep instellen tegen een vonnis van de politierechtbank of een appelverzoekschrift of grievenformulier indienen.


Administratief recht – Sluiting inrichting openbare orde (materiële versus morele openbare orde) – Cannabis/CBD

Datum: 02-03-2021

Raad van State - Conseil d’Etat

Inhoud: Naar het de Raad van State in de huidige stand van de procedure voorkomt, beoogt de verwerende partij met de ingevoerde vergunningsregeling aldus wezenlijk het mogelijke bederf van de jeugd tegen te gaan. Daargelaten of ...


Gerechtelijke vereffening en verdeling – Boedelnotaris – Notaris-vertegenwoordiger – Vervanging/vergissing – Artikel 20 Ger.W. – Vervanging gerechtsmandataris – Prerogatief van rechter – Geen overeenkomst of overdracht – Geen retroactieve bekrachtiging – Onwaarde van handelingen

Datum: 15-09-2020

Hof van Beroep - Cour d'Appel

Plaats: Antwerpen

Inhoud: Het hof merkt op dat de partijen onderling, dat wil zeggen in der minne, een positiewissel hebben doorgevoerd van de door de eerste rechter aangestelde boedelnotaris en notaris-vertegenwoordiger. De vervanging van een ge...


Grensoverschrijdende verkoop – Ondertekende verwijzing in het Frans naar algemene voorwaarden in het Nederlands – Toepasselijk recht – Rechtskeuze – Buitengerechtelijke ontbinding – Ingebrekestelling – Toerekenbare tekortkoming

Datum: 07-10-2020

Hof van Beroep - Cour d'Appel

Plaats: Antwerpen

Inhoud: Het louter gegeven dat in een overeenkomst tussen een Belgische en een Franse onderneming de algemene voorwaarden in het Nederlands zijn opgesteld, is niet voldoende om de niet-tegenwerpelijkheid ervan te bekomen. In cas...


Administratief recht – Planschade – Startfeit – Negatief stedenbouwkundig attest – Absoluut bouwverbod

Datum: 26-10-2020

Hof van Beroep - Cour d'Appel

Plaats: Antwerpen

Inhoud: Planschadevergoeding kan worden toegekend wanneer, op basis van een in werking getreden ruimtelijk uitvoeringsplan, een perceel niet meer in aanmerking komt voor een vergunning om te bouwen zoals vermeld in artikel 4.2.1...


Artikel 1122 Ger.W. – Derdenverzet – Ontvankelijkheid – Belanghebbende derde – Verhoogde rechtsplegingsvergoeding – Procesmisbruik – Kennelijk onredelijke situatie

Datum: 05-01-2021

Hof van Beroep - Cour d'Appel

Plaats: Antwerpen

Inhoud: Het buitengewoon rechtsmiddel van het derdenverzet staat overeenkomstig artikel 1122 Ger.W. open voor ieder die niet behoorlijk is opgeroepen of niet in dezelfde hoedanigheid in de zaak is tussengekomen. ...


Aansprakelijkheid – Fonds voor Medische Ongevallen – Vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg – Medisch ongeval zonder aansprakelijkheid – Abnormale schade – Voorzienbaarheid – Bekende complicatie – Frequentie van voorkomen – Ernstige schade – Verstoring van de levensomstandigheden

Datum: 11-01-2021

Hof van Beroep - Cour d'Appel

Plaats: Antwerpen

Inhoud: Schade als gevolg van bekende risico’s en complicaties kan een abnormale schade vormen in de zin van artikel 2, 7° van de wet van 31 maart 2010 betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg. Voorwaa...