Jaargang/nummer:

Skip Navigation Links.

Inhoudstafelin het laatste nummer ( 14 ) : 2021 - 4.


Onderwijsdoelen - Vrijheid van onderwijs - Schorsing - Belangenafweging

Datum: 22-07-2021

Grondwettelijk Hof - Cour Constitutionnelle - Arbitragehof - Cour d'Arbitrage

Inhoud: Uit het gebruik van het woord "kan" in artikel 19 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 volgt dat het Hof, zelfs wanneer het oordeelt dat aan de twee grondvoorwaarden in artikel 20, 1° van dezelfde bijzondere wet om tot schorsing te kunnen overg...


Personenbelasting - Uitbetaling pensioenkapitaal bedrijfsleider - Artikel 171, 2°, b WIB 1992 - Afzonderlijk tarief - 10 % - Bewijs effectieve activiteit tot aan de pensioenleeftijd

Datum: 15-09-2020

Hof van Beroep - Cour d'Appel

Plaats: Antwerpen

Inhoud: Opdat het verlaagd tarief van 10 % op een verkregen pensioenkapitaal van een bedrijfsleider, bedoeld in artikel 171, 2°, b WIB 1992, van toepassing zou zijn (en niet het verlaagd tarief van 16,5 % zoals bedoeld in artikel 171, 4°, f WIB 1992, zoals...


WBTW - Werk in onroerende staat - Rubriek XXXVII tabel A KB/BTW nr. 20 - Verlaagde btw - Tarief 6 % werk in onroerende staat - Afbraak en heropbouw privéwoning in achtergestelde stadsgebieden - Bewijs van bestaan van eerder gebouw en daadwerkelijkheid van afbraakwerken

Datum: 08-12-2020

Hof van Beroep - Cour d'Appel

Plaats: Antwerpen

Inhoud: De toepassing van het verlaagd btw-tarief van 6 % voor afbraak en heropbouw van onroerende goederen vereist het bewijs van het voorafgaand bestaan van een gebouw. Het is niet van toepassing bij de bouw van een onroerend goed op een bouwgrond. De no...


Dwangsom - Betekening - Uitspraak waarbij de dwangsom is vastgesteld - Artikel 1385bis, derde lid Ger.W. - Dictum - Bevel tot betalen - Uitvoerend beslag onder derden

Datum: 26-01-2021

Hof van Beroep - Cour d'Appel

Plaats: Antwerpen

Inhoud: Op grond van artikel 1385bis, derde lid Ger.W. kan de dwangsom niet worden verbeurd vóór de betekening van de uitspraak waarbij zij is vastgesteld. De rechter die het dictum (de titel) formuleerde waaraan de dwangsom in de uit te voeren vorm en omv...


Gerechtelijk recht - Rechtspleging - Deskundigenonderzoek - Ereloon - Betwisting

Datum: 30-07-2021

Hof van Beroep - Cour d'Appel

Plaats: Antwerpen

Inhoud: Op 24 november 2015 wordt een deskundige aangesteld om hoofdzakelijk vochtproblemen aan een appartement te onderzoeken. Hij begroot op 7 november 2020 zijn kosten op 24.404,28 euro. In toepassing van artikel 991, § 2 Ger.W. wordt het ereloon herlei...


Handelsagentuur - Beëindiging wegens uitzonderlijke omstandigheden (art. X.17 WER) - Uitwinningsvergoeding

Datum: 19-05-2021

Hof van Beroep - Cour d'Appel

Plaats: Antwerpen

Inhoud: Het feit dat aanleiding geeft tot beëindiging zonder opzegging of voor het verstrijken van de termijn van de handelsagentuurovereenkomst overeenkomstig artikel X.17, tweede lid WER is bekend aan de partij die zich erop beroept, wanneer deze omtrent...


1. Betekeningen en kennisgevingen in het buitenland - Betekeningsverordening - Datum van betekening - Artikel 9, eerste lid Verordening - Toepasselijke wet - Nederlands recht - Datum van kennisname of mogelijkheid daartoe - 2. Ontoelaatbaar beroep tegen eindvonnis - Beroep tegen tussenvonnis zonder voorwerp

Datum: 06-09-2021

Hof van Beroep - Cour d'Appel

Plaats: Antwerpen

Inhoud: Krachtens artikel 9, eerste lid van de Verordening (EG) nr. 1393/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007 inzake de betekening en kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of...


Vreemdelingenrecht (bijlage 35bis) - Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - Verlies van verblijfsrecht hangende vordering

Datum: 07-09-2021

Hof van Beroep - Cour d'Appel

Plaats: Antwerpen

Inhoud: Bij de schrapping van appellanten uit het vreemdelingenregister is geïntimeerde bijgevolg niet tegen de vigerende wetgeving ingegaan. Net als de eerste rechter is het hof van oordeel dat de...


Socialezekerheidsrecht - Recht op toegang tot de rechter - Rechtsplegingsvergoeding - Gelijkheidsbeginsel - Schending van de artikelen 10 en 11 Gw.

Datum: 06-05-2021

Arbeidshof - Cour du Travail

Plaats: Antwerpen

Inhoud: De ratio legis van zowel het lagere tarief van de rechtsplegingsvergoeding voor arbeidsongevallen en voor vorderingen ingesteld door of tegen de sociaal verzekerden persoonlijk als het feit dat deze ten laste van de instelling wordt gelegd, is een ...


Socialezekerheidsrecht - Tijdelijke werkloosheid - Recht op werkloosheidsuitkeringen - COVID-19 - Reizen - Terugkeer uit rode zone - Quarantaine - Schorsing uitvoering arbeidsovereenkomst

Datum: 16-06-2021

Arbeidsrechtbank - Tribunal du Travail

Plaats: Antwerpen

Inhoud: Reizen naar een "rode" zone binnen Europa wordt sterk afgeraden of verboden. Het is de vrije keuze van de werknemer om er naartoe te gaan. De quarantaine die het gevolg is van een reis naar een "rode" zone, voldoet bijgevolg niet aan de voorwaarden...