Jaargang/nummer:

Skip Navigation Links.

Inhoudstafelin het laatste nummer ( 14 ) : 2018 - 1.


Ten geleide.


Europees recht - Verordening (EG) nr. 1393/2007 van 13 november 2007 (Betekeningsverordening) - Beroepsakte - Artikelen 5 en 8 - Verplichting tot vertaling (neen) - (On)Regelmatige kennisgeving.

Datum: 16-12-2016

Hof van Cassatie - Cour de Cassation

Inhoud: Uit de bepalingen van Verordening (EG) nr. 1393/2007 van 13 november 2007 van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007 inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten ...


Aansprakelijkheid - Medische aansprakelijkheid - Bewijs - Beroepsfout - Voorafgaande informatie over de uitgevoerde ingreep - Oorzakelijk verband.

Datum: 27-06-2016

Hof van Beroep - Cour d'Appel

Plaats: Antwerpen

Inhoud: Er is niet aangetoond dat de arts is tekortgekomen aan de zorgvuldigheidsnorm. Appellant blijft in gebreke te bewijzen dat de arts een verkeerde keuze heeft ge...


Vennootschapsrecht - Winstoogmerk - Specialiteitsbeginsel (art. 1 W.Venn.) - Begrip - Sanctie.

Datum: 15-06-2017

Hof van Beroep - Cour d'Appel

Plaats: Antwerpen

Inhoud: Het beginsel van de wettelijke specialiteit houdt in dat een rechtspersoon enkel drager kan zijn van rechten en plichten in de mate dat de aangegane verbintenissen verenigbaar zijn met het ...


Strafvordering - Hoger beroep tegen tussenvonnis - Beslissing tot getuigenverhoor - Beslissing alvorens recht te doen - Niet-vermelding van mogelijkheid tot hoger beroep - Artikel 1050 Gerechtelijk Wetboek - Toepasselijkheid in strafzaken - Onontvankelijk hoger beroep.

Datum: 29-06-2017

Hof van Beroep - Cour d'Appel

Plaats: Antwerpen

Inhoud: Artikel 1050 Gerechtelijk Wetboek vindt toepassing in strafzaken, zodat een hoger beroep ingesteld tegen een tussenvonnis van de correctionele rechtbank waarin werd overgegaan tot het bevel...


Borg - Accessoir karakter - Excepties - Genera non pereunt - Soortzaken - Geldschuld - Overmacht.

Datum: 07-09-2017

Hof van Beroep - Cour d'Appel

Plaats: Antwerpen

Inhoud: Een vennootschap die een restaurant uitbaatte, ging meerdere kredietovereenkomsten aan bij de bank. Naar aanleiding hiervan stelde de zaakvoerder, tevens kok van het restaurant, zich persoo...


Koop - Onroerend goed - Nietigverklaring - Benadeling voor meer dan zeven twaalfden - Termijn.

Datum: 25-09-2017

Hof van Beroep - Cour d'Appel

Plaats: Antwerpen

Inhoud: Indien de verkoper in de verkoopprijs van een onroerend goed voor meer dan zeven twaalfden is benadeeld, heeft hij recht om de vernietiging van de koop te eisen. De eis is niet meer ontvankelijk na verloop van twee jaar te rekenen vanaf de dag van ...


Arbeidsrecht - Ontslag om dringende reden tijdens de opzeggingstermijn - Concurrerende activiteit - Artikel 1134 BW.

Datum: 03-10-2017

Arbeidshof - Cour du Travail

Plaats: Antwerpen

Inhoud: Concurrerende activiteiten tijdens de opzeggingstermijn zijn in strijd met het in artikel 1134 BW vervat liggende principe volgens hetwelk partijen hun overeenkomst te goeder trouw dienen uit te voeren, zelfs al is er alsdan op zich geen sprake van...


Strafrecht - Deelname aan enige activiteit van een terroristische groep - Handelingen en boodschappen die bijdragen tot het plegen van een misdaad of wanbedrijf door een terroristische groep - Het verspreiden van beelden, teksten en video's van IS - Het vertalen van teksten voor de publicatie in een magazine van IS.

Datum: 23-06-2017

Rechtbank van Eerste Aanleg - Tribunal de Première Instance

Inhoud: Het vertalen van Engelse teksten van IS naar het Bosnisch met de bedoeling ze in Bosnische tijdschriften van IS te publiceren, het verspreiden van beelden, teksten, video's van IS onder ken...


Strafrecht - Strafvordering - Rechten van verdediging - Persoonlijke verschijning van de beklaagde.

Datum: 08-09-2017

Rechtbank van Eerste Aanleg - Tribunal de Première Instance

Inhoud: De onmogelijkheid voor een beklaagde om ten gevolge van zijn voorhechtenis in een buurland in persoon voor de vonnisrechter te verschijnen, heeft niet tot gevolg dat de behandeling van de strafzaak lastens hem op de voorziene zittingsdatum per defi...