Jaargang/nummer:

Skip Navigation Links.

Inhoudstafelin het laatste nummer ( 14 ) : 2018 - 1.


Strafvordering - Verzoekschrift rechtsbijstand - Kosteloos afschrift strafdossier - Op straffe van verval - Uiterlijk eerste zitting raadkamer - Regeling rechtspleging.

Datum: 05-10-2017

Correctionele Rechtbank - Tribunal Correctionnel

Inhoud: Het verzoekschrift om rechtsbijstand voor de afgifte van kosteloze afschriften uit het strafdossier dient op straffe van verval uiterlijk neergelegd te zijn op de eerste zitting van de raadkamer waarbij omtrent de regeling rechtspleging geoordeeld ...


Administratief recht - Openbaarheid van bestuur - Vlaams Openbaarheidsdecreet 26 maart 2004 - Uitzonderingsgronden - Bescherming van de rechtspleging en eerlijk proces - Mogelijk rechtsgeding niet voldoende.

Datum: 22-11-2017

Inhoud: De kans dat de bestuursdocumenten zullen worden aangewend voor een 'mogelijk' rechtsgeding biedt geen voldoende grond om een afschrift ervan te weigeren op basis van de uitzonderingsgrond van artikel 14, 4° Vlaams Openbaarheidsdecreet.


Administratief recht - Ruimtelijke ordening - Sociale last - Grondwettelijk Hof - Vernietiging - Beoordelingsbevoegdheid beroepsinstantie.

Datum: 10-10-2017

Raad voor Vergunningsbetwistingen

Inhoud: Voor bestuurshandelingen die gegrond zijn op een door het Grondwettelijk Hof vernietigde norm geldt een nieuwe termijn van beroep zoals bepaald in artikel 18 van de bijzondere wet op het Grondwettelijk Hof. De deputatie als beroepsinstantie beschik...


DIVERSE RUBRIEKEN (Limburgs Rechtsleven 2018/1).

Inhoud: Wetjes en weetjes - Vergane glorie (Joris Luyckx)