Jaargang/nummer:

Skip Navigation Links.

Inhoudstafelin het laatste nummer ( 13 ) : 2018 - 2.


Europees recht - Sociale zekerheid - Prejudiciële verwijzing - Migrerende werknemers - Toepasselijke wetgeving - Verordening (EEG) nr. 1408/71 - Artikel 14, punt 1, onder a) - Gedetacheerde werknemers - Verordening (EEG) nr. 574/72 - Artikel 11, eerste lid, onder a) - E 101-verklaring - Bewijskracht - Verklaring die op frauduleuze wijze werd verkregen of ingeroepen.

Datum: 06-02-2018

Hof van Justitie - Cour de Justice

Inhoud: De rechter van het werkland kan een A1-formulier, afgeleverd door de zekerheidsrechtelijke instantie van het uitzendland, buiten beschouwing laten indien (a) de socialezekerheidsinstantie van het werkland een verzoek heeft gericht om de verklaring ...


Staatsrecht (Grondwettelijk recht) - Bestuursrecht (stedenbouw en ruimtelijke ordening) - Vergunningsprocedure (bijzondere procedure) - ABBB (hoorrecht) - Ontstentenis van het recht om door de vergunningverlenende overheid gehoord te worden.

Datum: 15-06-2017

Grondwettelijk Hof - Cour Constitutionnelle - Arbitragehof - Cour d'Arbitrage

Inhoud: - nr. 73/2017 -   Het recht om te worden gehoord biedt een bijkomende mogelijkheid tot inspraak. Zij is enkel uitdrukkelijk gewaarborgd...


Artikel 19bis-11, § 2 WAM-wet - Verdeling in gelijke delen - Uitsluitend tussen verzekeraars onderling.

Datum: 14-12-2017

Hof van Cassatie - Cour de Cassation

Inhoud: De verdeling in gelijke delen, zoals bedoeld in artikel 19bis-11, § 2 WAM-wet, geldt uitsluitend tussen de verzekeraars onderling. De benadeelde kan bijgevolg van iedere verzekeraar van een bij het ongeval betrokken voertuig, met uitzondering van h...


Handelsrecht (stakingsvordering marktpraktijken) - Exceptie van onwettigheid (art. 159 Gw.) - Subjectieve rechten (onderscheid objectief en subjectief contentieux).

Datum: 29-09-2016

Hof van Beroep - Cour d'Appel

Plaats: Antwerpen

Inhoud: De eerste rechter oordeelde dat het werkelijk en rechtstreeks voorwerp van de vordering van appellant geen subjectief recht tot voorwerp heeft. Volgens de eerste rechter kan appellant artik...


Strafvordering - Bewijs - Geldigheid van vaststellingen verkregen door zoekingen in een informaticasysteem waartoe iedereen toegang kan krijgen - Geen beschikking tot netwerkzoeking overeenkomstig artikel 88ter Sv. vereist.

Datum: 10-11-2016

Hof van Beroep - Cour d'Appel

Plaats: Antwerpen

Inhoud: Wanneer de politiediensten zich toegang verschaffen tot een informaticasysteem via een uitnodigingslink verkregen van een geautomatiseerd bestand, zonder gebruik te maken van een wachtwoord...


(1) Verbintenis - Buitengerechtelijke ontbinding - Voorwaarden - Ingebrekestelling. (2) Verkoop - Leveringstermijn - Verdubbelen van overeengekomen leveringstermijn - Invloed algemene voorwaarden (leveringstermijn indicatief en zonder vaste verbintenis) - Goede trouw.

Datum: 14-11-2016

Hof van Beroep - Cour d'Appel

Plaats: Antwerpen

Inhoud: Krachtens artikel 1184, derde lid van het Burgerlijk Wetboek, moet de ontbinding van een wederkerige overeenkomst wegens wanprestatie in rechte worden gevorderd. Die regel staat er niet aan...


Verbintenis - Aanneming - Termijn - Redelijke termijn - Invloed algemene voorwaarden (leveringstermijn geldt als inlichting en kan geen aanleiding tot schadevergoeding geven).

Datum: 07-12-2016

Hof van Beroep - Cour d'Appel

Plaats: Antwerpen

Inhoud: Zelfs indien geen dwingende leveringstermijn of opleveringstermijn werd voorzien, dan nog diende de aannemer het project binnen een redelijke tijdspanne te realiseren. ...


Deskundigenonderzoek - Minnelijke medische expertise - Bindende derde beslissing - Juridische besluitvorming door derde deskundige - Zonder rechtsgevolg - Gevolgen.

Datum: 27-09-2017

Hof van Beroep - Cour d'Appel

Plaats: Antwerpen

Inhoud: In het kader van de overeenkomst van minnelijke medische expertise was het enkel de taak van arbiter D. om, na medisch onderzoek, graden van invaliditeit vast te stellen. Het was niet de ta...


Notaris - Informatieplicht - Waarschuwingsplicht - Raadgevingsplicht - Nakende wetswijziging - Registratierechten.

Datum: 18-12-2017

Hof van Beroep - Cour d'Appel

Plaats: Antwerpen

Inhoud: Een notaris heeft een informatieverplichting, gekoppeld aan een bijstands- en waarschuwingsplicht. Van een normaal, redelijk en voorzichtig notaris kan worden verwacht dat hij zijn juridisc...