Jaargang/nummer:

Skip Navigation Links.

Inhoudstafelin het laatste nummer ( 15 ) : 2018 - 3.


Ten geleide.


Vrijheid van onderwijs - Terugvordering van een salaristoelage na een in kracht van gewijsde gegaan arrest van het arbeidshof.

Datum: 19-10-2017

Grondwettelijk Hof - Cour Constitutionnelle - Arbitragehof - Cour d'Arbitrage

Inhoud: Het feit dat artikel 28, § 2 van de Schoolpactwet de inrichtende macht van het gesubsidieerd vrij onderwijs een salaristoelage ontzegt voor de betrekking van een personeelslid dat blijkens ...


Voorlopige Hechteniswet - Samenvoeging gerechtelijke onderzoeken - (Tweede) bevel tot aanhouding - (Bijkomende) inverdenkingstelling.

Datum: 10-04-2018

Hof van Cassatie - Cour de Cassation

Inhoud: Wanneer een gerechtelijk onderzoek betreffende feiten waarvoor een verdachte aangehouden werd, wordt samengevoegd met een tweede gerechtelijk onderzoek betreffende feiten waarvoor dezelfde verdachte nog niet was aangehouden, laat de wet toe dat de ...


Verzekeringen - Aansprakelijkheid verzekeringstussenpersoon - Informatieverplichting - Verzekering gewaarborgd inkomen - Schadeloosstelling - Oorzakelijk verband - Verlies van een kans.

Datum: 14-03-2018

Hof van Beroep - Cour d'Appel

Plaats: Antwerpen

Inhoud: Ieder normaal voorzichtig en bedachtzaam verzekeringsmakelaar, geplaatst in dezelfde concrete omstandigheden, met de bekwaamheid en nauwlettendheid die van hem verwacht mag worden, dient zi...


Dwangsom - Verbeuring - Betekening - Uitspraak waarbij dwangsom is vastgesteld.

Datum: 16-04-2018

Hof van Beroep - Cour d'Appel

Plaats: Antwerpen

Inhoud: Voor de verbeuring van de dwangsom vereist artikel 1385bis, derde lid Ger.W. de voorafgaande betekening van de uitspraak waarbij de dwangsom werd vastgesteld. ...


Werkloosheid - Schorsing van de arbeidsovereenkomst wegens economische redenen - Beperking van de terugvordering van de onrechtmatig verkregen vergoedingen tot de laatste 150 dagen - Goede trouw.

Datum: 02-11-2017

Arbeidshof - Cour du Travail

Plaats: Antwerpen

Inhoud: Het in artikel 55 Werkloosheidsbesluit vervat liggende begrip "gebruiken in de sector, de plaats of de onderneming" is niet zonder meer vereenzelvigbaar met het in artikel 51 Arbeidsovereen...


Arbeidsrecht - Statuut preventieadviseur - Omvang van de beschermingsvergoeding.

Datum: 24-04-2018

Arbeidshof - Cour du Travail

Plaats: Antwerpen

Inhoud: De wettelijke definitie van de preventieadviseur met het oog op zijn bescherming stelt geen voorwaarde in verband met de wijze van aanstelling en evenmin met zijn kennis of vorming zodat de...


Strafvordering - Verzoek tot heropening van de debatten gedurende het beraad door een partij die niet is verschenen - In afwijking van artikel 772 Ger.W. dient er in strafzaken te worden ingegaan op een dergelijk verzoek wanneer de neergelegde stukken een herkwalificatie van de tenlastelegging tot gevolg kunnen hebben.

Datum: 27-03-2018

Rechtbank van Eerste Aanleg - Tribunal de Première Instance

Inhoud: In weerwil van artikel 772 van het Gerechtelijk Wetboek is het in strafzaken onder bepaalde omstandigheden mogelijk om toch in te gaan op een verzoek tot heropening van debatten door een pa...


Verzekeringen - Rechtsbijstandsverzekering - Begrip schadegeval - Verjaring van het schadegeval.

Datum: 02-11-2016

Ondernemingsrechtbank / Rechtbank van Koophandel - Tribunal de l'Entreprise / du Commerce

Plaats: Antwerpen

Inhoud: De bepaling van het ogenblik van het schadegeval in de rechtsbijstandsverzekering moet in elke concrete situatie worden onderzocht en bepaald in functie van de omstandigheden eigen aan de z...


Verbintenis - Gevolgen - Bevel tot uitvoering in natura op straffe van een dwangsom - Latere vordering om de werken te laten uitvoeren door een derde - Gezag van gewijsde (neen) - Afstand van recht (neen) - WCO - Schuldvordering in de opschorting - Optierecht lopende overeenkomsten - Voorwaarden.

Datum: 19-04-2017

Ondernemingsrechtbank / Rechtbank van Koophandel - Tribunal de l'Entreprise / du Commerce

Plaats: Antwerpen

Inhoud: Een vonnis dat de (onder)aannemer veroordeelt om werken te doen uitvoeren op straffe van een dwangsom sluit een latere vordering tot betaling van een vergoeding om de werken door een derde ...