Jaargang/nummer:

Skip Navigation Links.

Inhoudstafelin het laatste nummer ( 15 ) : 2018 - 3.


Administratief recht - Stedenbouwkundige vergunningen - Reguliere procedure - Administratieve beroepsprocedure - Belang - Handelaar - Artikel 4.7.21, § 2, 2° VCRO - Artikel 6 EVRM en Verdrag van Aarhus.

Datum: 23-11-2017

Raad van State - Conseil d’Etat

Inhoud: De regelgeving betreffende de ruimtelijke ordening en de stedenbouw strekt in essentie tot de bescherming van de goede ruimtelijke ordening en een gezond leefmilieu, en mag niet van die finaliteit worden afgewend ter bescherming van belangen die da...


Administratief recht - Ruimtelijke ordening - Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) - Milieueffectenrapportage (MER, cumulatieve effecten) - Diersoort van communautair belang.

Datum: 20-03-2018

Raad van State - Conseil d’Etat

Inhoud: - nr. 241.048 -   De Raad van State vernietigt het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 2016 waarmee het gewestelijk ruim...


Administratief recht - Vergunningsbeslissing - Administratieve beroepsprocedure - Collegiale besluitvorming - Onpartijdigheidsbeginsel - Subjectieve en objectieve onpartijdigheid.

Datum: 05-12-2017

Raad voor Vergunningsbetwistingen

Inhoud: - nr. RvVb/A/1718/0295 -   Het onpartijdigheidsbeginsel waarborgt zowel de persoonlijke onpartijdigheid ...


Onderwijsrecht - Examenonregelmatigheid - Poging tot fraude.

Datum: 18-10-2017

Raad voor Betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen

Inhoud: Opdat er van een onregelmatigheid c.q. poging tot fraude sprake kan zijn, is vereist dat de student een materiële handeling heeft gesteld die rechtstreeks met het opleidingsonderdeel en meer bepaald het examineren ervan in verband staat, en wel op ...


DIVERSE RUBRIEKEN (Limburgs Rechtsleven 2018/3).

Inhoud: Wetjes en weetjes - Joris Luyckx - Vandaag staat je naam in de titel van deze bijdrage, niet onderaan (Renaat Broekmans) ...