Jaargang/nummer:

Skip Navigation Links.

Inhoudstafelin het laatste nummer ( 15 ) : 2018 - 4.


Arbeidsrecht - Gerechtelijk recht - Statuut arbeider/bediende - Samenstelling zetel.

Datum: 14-05-2018

Hof van Cassatie - Cour de Cassation

Inhoud: Als de hoedanigheid van arbeider of bediende wordt betwist, voorziet artikel 81, vijfde lid Gerechtelijk Wetboek de samenstelling van de kamer: naast de voorzitter bestaat de kamer uit twee rechters in sociale zaken benoemd als werkgever en twee re...


Fiscaal recht - Gezag van gewijsde van een fiscaal vonnis - Aanslagtermijn inkomstenbelastingen artikel 354, tweede lid WIB 1992 - Artikel 877 Ger.W., volledigheid van een administratief fiscaal dossier, onder meer bestaande uit gegevens uit een strafdossier - Belastbaarheid verduisterde sommen door een misdrijf van misbruik van vertrouwen.

Datum: 18-04-2017

Hof van Beroep - Cour d'Appel

Plaats: Antwerpen

Inhoud: Het gezag van gewijsde van een burgerrechtelijk vonnis gewezen in een fiscale zaak tussen de Belgische Staat en een belastingplichtige, dat in kracht van gewijsde is gegaan, heeft geen gezag van gewijsde ten aanzien van een eventuele derde gehouden...


Factuur - Sponsoringovereenkomst - Bewijs in handelszaken - Handelaarsbegrip - Vrij beroep - Ondernemingsbegrip - Ondernemingsbewijs.

Datum: 12-03-2018

Hof van Beroep - Cour d'Appel

Plaats: Antwerpen

Inhoud: Een voetbalclub sluit beweerdelijk een sponsoringovereenkomst met een architectenbureau onder de vorm van een bvba. Ondanks het versturen van enkele facturen en aanmaningen worden de facturen niet door de sponsor betaald. De rechtbank van koophande...


Gerechtelijk privaatrecht - Materiële bevoegdheid - Bevoegdheid politierechtbank - Artikel 601bis Ger.W. - Toepassing artikel 1070 Ger.W. door de eerste rechter in beroep - Navolgende beslissing in beroep door de tweede beroepsinstantie enkel over de materiële bevoegdheid - Hervorming: verwijzing naar de eerste beroepsinstantie - Artikel 643 Ger.W.

Datum: 28-02-2018

Hof van Beroep - Cour d'Appel

Plaats: Antwerpen

Inhoud: Ingevolge een brand ontstaan in het generatorenkot op een praalwagen van een carnavalsvereniging ontstaat belangrijke lichamelijke en materiële schade. Deze praalwagen, welke gehecht is aan een trekker, staat stil op de rijbaan, in afwachting dat d...


I. Gerechtelijk privaatrecht - Recht van verdediging - Gebruik van een stuk dat niet door één van de partijen naar voren was gebracht - Nietigheid van het vonnis. - II. Aansprakelijkheid bestuurders - Achterstallige bedrijfsvoorheffing - Artikel 422quater WIB 1992 - Vermoeden van fout - Faillissement - Ingebrekestelling - Geen invloed op het wettelijk vermoeden - Definitie van fout.

Datum: 03-05-2018

Hof van Beroep - Cour d'Appel

Plaats: Antwerpen

Inhoud: De rechten van de verdediging van een partij worden geschonden wanneer de eerste rechter heeft verwezen naar de jaarrekening van de vennootschap zonder dat één der partijen deze als bewijsstuk naar voren had gebracht. Het feit dat die jaarrekening ...


Aansprakelijkheid - Buitencontractueel - Fout - Algemene zorgvuldigheidsnorm - Spel.

Datum: 30-05-2018

Hof van Beroep - Cour d'Appel

Plaats: Antwerpen

Inhoud: Gezien de aard van het nachtspel, waar fysieke confrontatie een essentieel onderdeel van is, de aard en ernst van de verwondingen en het feit dat geen oneigenlijk gebruik van de zaklamp is bewezen, is een miskenning van de algemene zorgvuldigheidsn...


Cassatie - Vernietiging omwille van motiveringsgebrek - Gevolgen voor de rechtsmacht van de verwijzingsrechter.

Datum: 19-06-2018

Hof van Beroep - Cour d'Appel

Plaats: Brussel

Inhoud: De vernietiging van een arrest door het Hof van Cassatie is noodzakelijk beperkt tot de draagwijdte van het middel op grond waarvan de vernietiging werd uitgesproken. Een arrest van vernietiging met verwijzing plaatst de partijen, binnen de perken ...


Arbeidsrecht - Ontslag - Discriminatie - Syndicale overtuiging - Prima facie bewijslast.

Datum: 11-07-2018

Arbeidshof - Cour du Travail

Plaats: Antwerpen

Inhoud: Het objectieve feit dat een werknemer wordt ontslagen daags na zijn laattijdig aangekondigde afwezigheid, zijnde tevens de dag waarop een provinciale stakingsdag was aangekondigd en waaraan de werknemer wilde deelnemen, is geen indicatie voor het b...