Jaargang/nummer:

Skip Navigation Links.

Inhoudstafelin het laatste nummer ( 15 ) : 2019 - 1.


Ten geleide.


Fiscaal recht - Gemeentebelasting van 6 februari 2012 op de onderbenutte bedrijfskavels van de stad Beringen (aanslagjaar 2012 en 2013) - Fiscale autonomie van gemeenten (art. 41, 162 en 170 Grondwet) - Hoofddoel en nevendoel van een gemeentelijke belasting - Grondwettelijk gelijkheidsbeginsel - Vrijstelling van belasting voor bepaalde rechtspersonen - Rechtvaardiging van in reglement gemaakt onderscheid - Vaststelling en bewijs van belastbaar feit - Verdeling bewijslast - Begrip overmacht.

Datum: 06-03-2018

Hof van Beroep - Cour d'Appel

Plaats: Antwerpen

Inhoud: De gemeentebelasting van de stad Beringen op de onderbenutte bedrijfskavels heeft naast een doel betreffende de organisatie van de ruimtelijke ordening en het beschikbaar maken van onderbenutte bedrijfskavels, een hoofddoel van financiële aard, zod...


Bemiddeling - Onderhoudsgeld - Vrijwillige betalingen tijdens bemiddeling - Betalingsbewijzen - Niet-vertrouwelijk - Bewijs van uitvoering - Geen schending van artikel 1728, § 1 Ger.W.

Datum: 26-03-2018

Hof van Beroep - Cour d'Appel

Plaats: Antwerpen

Inhoud: Artikel 1728, § 1 Ger.W. bepaalt dat de documenten die opgemaakt zijn tijdens en de mededelingen gedaan in de loop van en ten behoeve van een bemiddelingsprocedure, vertrouwelijk zijn. De betalingsbewijzen van tijdens de bemiddelingsprocedure verri...


Burgerlijke rechtspleging - Artikel 744 Ger.W. - Conclusie - Inhoud - Verplichte structuur - Artikel 780, 3° Ger.W. - Geen verplichting om te beantwoorden.

Datum: 18-06-2018

Hof van Beroep - Cour d'Appel

Plaats: Antwerpen

Inhoud: Op basis van artikel 744 Ger.W. moeten conclusies het volgende bevatten, tevens, uitdrukkelijk en achtereenvolgens: - de uiteenzetting van de voor de beslecht...


Marktpraktijken - (Geen) hoedanigheid - (Geen) beroep op art. VI.104. WER 21.

Datum: 06-09-2018

Hof van Beroep - Cour d'Appel

Plaats: Antwerpen

Inhoud: De eiser die noch onderneming, noch consument is, kan zich niet op burenhinder beroepen om een stakingsvordering op basis van de wet marktpraktijken (art. VI.104. WER) te stellen.


Gerechtelijk privaatrecht - Vergoeding van advocaten - Juridische tweedelijnsbijstand - Ereloonovereenkomst - Mogelijkheid om zich op de ereloonovereenkomst te beroepen voor prestaties verricht vóór de inwilliging van een verzoek om tweedelijnsbijstand.

Datum: 05-11-2018

Hof van Beroep - Cour d'Appel

Plaats: Antwerpen

Inhoud: Wanneer een advocaat die voor een rechtzoekende een geweigerde aanvraag tot juridische tweedelijnsbijstand heeft ingediend met de betrokkene een overeenkomst sluit nadat deze met medeweten van de advocaat een nieuw verzoek heeft ingediend, dan kan ...


Vennootschap - Niet- neerleggen balans - Ontbinding na verzending door de kamer voor ondernemingen in moeilijkheden - Onmiddellijke sluiting van de vereffening - Beroep - Eenzijdig verzoekschrift.

Datum: 29-11-2018

Hof van Beroep - Cour d'Appel

Plaats: Antwerpen

Inhoud: Tegen een vonnis bij verstek waarbij de rechtbank overeenkomstig artikel 182, 2° W.Venn. de ontbinding van een vennootschap uitspreekt en de onmiddellijke sluiting van de vereffening beveelt nadat deze zaak verzonden was door de kamer voor ondernem...


Strafprocesrecht - Procedure regeling rechtspleging voor eventuele verwijzing naar hof van assisen - Beschikking tot gevangenneming - Geen onmiddellijke tenuitvoerlegging - Onmiddellijk betekend.

Datum: 11-12-2018

Hof van Beroep - Cour d'Appel

Plaats: Antwerpen

Inhoud: Wanneer de raadkamer geen onmiddellijke tenuitvoerlegging van de beschikking tot gevangenneming heeft bevolen, staat niets in de weg dat het Openbaar Ministerie deze beschikking toch onmiddellijk laat betekenen en uitvoeren.


Strafrecht - Valsheid in geschrifte - Vals stuk - Bij vergissing foutief opgesteld stuk - Bijzonder opzet - Gebruik van valse stukken.

Datum: 14-05-2018

Rechtbank van Eerste Aanleg - Tribunal de Première Instance

Inhoud: Een foutieve vermelding kan slechts dan het voorwerp van valsheid in geschrifte uitmaken wanneer de vermomming werd gepleegd met een bedrieglijk opzet of met het oogmerk om een ander te schaden. Een dergelijk (louter) foutief opgesteld document kan...


Arbeidsrecht - Ontslag om dringende reden - Tijdigheid en nauwkeurigheid van de kennisgeving - Beoordeling zwaarwichtigheid van de feiten.

Datum: 02-10-2018

Arbeidsrechtbank - Tribunal du Travail

Plaats: Antwerpen

Inhoud: Artikel 35, vierde lid van de wet van 3 juli 1978 op de arbeidsovereenkomsten bepaalt dat alleen de dringende reden waarvan kennis is gegeven binnen drie werkdagen na het ontslag kan worden aangevoerd ter rechtvaardiging van een ontslag om dringend...