Jaargang/nummer:

Skip Navigation Links.

Inhoudstafelin het laatste nummer ( 15 ) : 2019 - 1.


Onderaannemingsovereenkomst - Rechtstreekse vordering - Dwingend recht - Afstand van recht - Relatieve nietigheid - Toepassingsvoorwaardenschuldvordering onderaannemer: zeker en opeisbaar op het ogenblik van het instellen ervan - Handhaving van de rechtstreekse vordering voor later uitgegeven facturen - Nieuw artikel 1798, derde lid BW: mogelijkheid tot consignatie door de bouwheer van de betwiste schuldvordering van de onderaannemer op de hoofdaannemer.

Datum: 21-02-2018

Ondernemingsrechtbank / Rechtbank van Koophandel - Tribunal de l'Entreprise / du Commerce

Plaats: Antwerpen

Inhoud: Een contractuele clausule die voorziet in een afstand van recht ten nadele van een onderaannemer om zich te beroepen op de rechtstreekse vordering ten opzichte van zijn hoofdaannemer is nietig. De bepaling van artikel 1798 BW is van dwingend recht ...


- Motorrijtuigenverzekering - Mededelingsplicht - Afwezigheid voorafgaande vragenlijst - Opgelopen rijverbod van 15 dagen - Niet-verwijtbare niet-mededeling van gegevens - Geen toepassing evenredigheidsregel artikel 60, § 3 Wet betreffende de verzekeringen.

Datum: 11-04-2018

Ondernemingsrechtbank / Rechtbank van Koophandel - Tribunal de l'Entreprise / du Commerce

Plaats: Antwerpen

Inhoud: De verzekeringnemer moet bij het aangaan van een verzekeringsovereenkomst alle hem bekende omstandigheden meedelen waarvan hij redelijkerwijze moet weten dat het gegevens zijn die van invloed kunnen zijn op de risicobeoordeling door de verzekeraar....


Kort geding - Kredietadvies - Gedrag van een normaal zorgvuldig professioneel financieel informatieverstrekker - Opleggen van een minder verregaande maatregel.

Datum: 08-05-2018

Ondernemingsrechtbank / Rechtbank van Koophandel - Tribunal de l'Entreprise / du Commerce

Plaats: Antwerpen

Inhoud: Een normaal voorzichtige en bedachtzame onderneming, actief in het domein waarin Graydon werkzaam is, zal erover waken dat de door haar verstrekte informatie juist, actueel en volledig is. Door de bruuske verlaging van het kredietadvies, zonder afd...


Administratief recht - Vergunningen - Jurisdictionele beroepsprocedure - Schorsing - Ontvankelijkheid - Belanghebbende - Gegrondheid - Hoogdringendheid - Ernstig middel.

Datum: 16-10-2018

Raad voor Vergunningsbetwistingen

Inhoud: - RvVb/S/1819/0183 -   Uit artikel 4.8.11, § 1, eerste lid, 4° VCRO volgt dat een procesbekwame verenig...


Administratief recht - Tijdelijke inrichting voor slachten - Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) - Bescherming van dieren.

Datum: 14-06-2018

Raad van State - Conseil d’Etat

Inhoud: - nr. 241.048 -   Bij arresten nrs. 241.785 en 241.786 van 14 juni 2018 vernietigt de Raad van State op...