Jaargang/nummer:

Skip Navigation Links.

Inhoudstafelin het laatste nummer ( 19 ) : 2019 - 2.


Prejudiciële verwijzing - Overgang van ondernemingen - Richtlijn 2001/23/EG - Artikelen 3 tot en met 5 - Behoud van de rechten van de werknemers - Uitzonderingen - Insolventieprocedures - Procedure van gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag - Behoud van het geheel of een gedeelte van de onderneming - Nationale wettelijke regeling op grond waarvan de verkrijger, na de overgang, de werknemers van zijn keuze kan overnemen.

Datum: 16-05-2019

Hof van Justitie - Cour de Justice

Inhoud: Richtlijn 2001/23/EG van de Raad van 12 maart 2001 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij overgang van ondernemingen, vestigingen of onderdelen van ondernemingen ...


Vennootschapsrecht - Aansprakelijkheid bestuurders - Artikel 265, § 2, eerste lid W.Venn. - Artikel 38, § 3octies, 8° wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers - Vereiste van twee eerdere faillissementen - Faillissementen van dezelfde datum.

Datum: 07-04-2017

Hof van Cassatie - Cour de Cassation

Inhoud: Krachtens artikel 265, § 2, eerste lid W.Venn. kunnen de zaakvoerders, gewezen zaakvoerders (...) door de RSZ en de curator persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor het geheel of een deel van alle op het ogenblik van de uitspraak...


Verbintenis - Overmacht - Geldschuld - Genera non pereunt.

Datum: 28-06-2018

Hof van Cassatie - Cour de Cassation

Inhoud: Financieel onvermogen, ook al is dat het gevolg van externe omstandigheden die voor de schuldenaar overmacht uitmaken, heeft niet tot gevolg dat de schuldenaar van zijn betaalverbintenis is bevrijd.


Faillissement - Aansprakelijkheid bestuurder - Kennelijk grove fout - Aandeel in de collectieve schade - (Geen) quasi- immuniteit van de uitvoeringsagent.

Datum: 12-10-2018

Hof van Cassatie - Cour de Cassation

Inhoud: Krachtens artikel 530, § 1, eerste lid W.Venn. kunnen, indien bij faillissement van de vennootschap de schulden de baten overtreffen, bestuurders (...) persoonlijk en al dan niet hoofdelijk aansprakelijk worden verklaard voor het geheel of een deel...


Vennootschapsrecht - Aansprakelijkheid bestuurders - Artikel 265, § 2, eerste lid W.Venn. - Artikel 38, § 3octies, 8° wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers - Vereiste van twee eerdere faillissementen - Alleen bijdragen van het laatste faillissement verschuldigd en niet van de twee eerdere faillissementen.

Datum: 01-02-2019

Hof van Cassatie - Cour de Cassation

Inhoud: Krachtens artikel 265, § 2, eerste lid W.Venn. kunnen de zaakvoerders, gewezen zaakvoerders (...) door de RSZ en de curator persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor het geheel of een deel van alle op het ogenblik van de uitspraak...


Fiscaal recht - Baten - Artikel 27, 1° WIB 1992 - Gelden verduisterd middels bedrieglijke verduistering door ex-echtgenoot ten nadele van een vennootschap - Geen bewijs van verwerving inkomen in persoonlijk vermogen - Geen belastbaarheid als baat.

Datum: 22-02-2019

Hof van Cassatie - Cour de Cassation

Inhoud: Uit de enkele veroordeling van de ex-echtgenoot van verweerster in cassatie voor onder meer bedrieglijke verduisteringen en verspilling van gelden hem toevertrouwd in zijn hoedanigheid van zaakvoerder van een vennootschap, volgt niet het bewijs dat...


Fiscaal recht - Akkoord over de omvang van de belastbare grondslag - Akkoordbesluiten - Geen hoger beroep mogelijk tegen een vonnis dat partijen akte geeft van een bereikt akkoord.

Datum: 25-09-2018

Hof van Beroep - Cour d'Appel

Plaats: Antwerpen

Inhoud: In toepassing van artikel 1043, tweede lid Ger.W. is geen hoger beroep mogelijk tegen een vonnis dat aan partijen, waaronder enerzijds, een belastingplichtige, en, anderzijds, de fiscale administratie, akte geeft van een tussen hen bereikt akkoord ...


Vennootschapsrecht - Aansprakelijkheid bestuurders - Artikel 265 W.Venn. - Artikel 38, § 3octies, 8° wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers - Vereiste van twee eerdere faillissementen - Faillissementen van dezelfde datum - Verzending na cassatie - Potpourri V - Afschaffing dubbele cassatie - Toepassing op hangend rechtsgeding - Hof van beroep gebonden - Geen mogelijkheid tot stellen prejudiciële vraag aan Grondwettelijk Hof - Geen matiging in gegeven omstandigheden.

Datum: 24-12-2018

Hof van Beroep - Cour d'Appel

Plaats: Gent

Inhoud: Overeenkomstig artikel 265 W.Venn. - artikel 38, § 3octies, 8° wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers - kunnen de zaakvoerders/ bestuurders aansprakelijk worden gesteld voor het geheel of een g...


Onverdeeldheid - Beëindiging vrijwillige onverdeeldheid - Onderhandelingen - Overdracht onverdeeld aandeel - Totstandkoming overeenkomst - Bewijs overeenkomst via elektronische weg - E-mail - Artikelen XII.15 en XII.16 (oud) WER.

Datum: 21-01-2019

Hof van Beroep - Cour d'Appel

Plaats: Antwerpen

Inhoud: Het hof oordeelde dat de beweerde overeenkomst een contract was dat rechten overdroeg ten aanzien van een onroerend goed, doch dat dergelijke overeenkomst geenszins kon worden bewezen noch tot stand kon komen via e-mails, zoals tussen partijen werd...