Jaargang/nummer:

Skip Navigation Links.

Inhoudstafelin het laatste nummer ( 19 ) : 2019 - 2.


Materiële bevoegdheid - Politierechtbank - Artikel 601bis Ger.W. - Vordering tot vergoeding van schade ontstaan uit een verkeersongeval - Begrip 'verkeersongeval'.

Datum: 23-01-2019

Hof van Beroep - Cour d'Appel

Plaats: Antwerpen

Inhoud: Een ongeval tussen twee voertuigen dat zich voordoet in een carwash op het ogenblik dat het schadeveroorzakend voertuig zelf in werking was gesteld, is een verkeersongeval in de zin van artikel 601bis Ger.W. Het schadeveroorzakend voertuig bevond z...


Arbeidsrecht - Ontslag om dringende reden - Onrechtmatig verkregen bewijs - Geolokalisatiesysteem in een bedrijfswagen - Schending privacy werknemer.

Datum: 26-06-2018

Arbeidshof - Cour du Travail

Plaats: Antwerpen

Inhoud: De bewaking door middel van een monitoringsysteem gekoppeld aan een gps-navigatiesysteem in bedrijfswagens van werknemers is alleen maar toegestaan mits respect voor de finaliteits-, proportionaliteits-, transparantie- en toelaatbaarheidsbeginselen...


Arbeidsrecht - Overeenkomst voor individuele beroepsopleiding - Tewerkstellingsverbintenis werkgever - Vergoeding gelijk aan de duur van de opleiding inclusief eventuele verlengingen.

Datum: 06-02-2019

Arbeidshof - Cour du Travail

Plaats: Antwerpen

Inhoud: De werkgever die een overeenkomst voor een individuele beroepsopleiding afsluit, is ertoe verbonden om onmiddellijk na het einde van de opleiding een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur aan te bieden aan de cursist die in zijn onderneming een ...


Afpaling - Dading - Dwaling.

Datum: 02-10-2017

Rechtbank van Eerste Aanleg - Tribunal de Première Instance

Inhoud: Bij een afpaling dient het gemeten tekort te worden aangerekend op de gronden van de partijen. Door dit tekort evenredig te verdelen over de beide percelen doen partijen wederzijdse toegevingen op basis van wat zij op dat ogenblik menen dat het tek...


Strafrecht - Hiv-besmetting - (On)opzettelijke slagen en verwondingen - Verkrachting - Schuldig verzuim - Oorzaak van het nadeel.

Datum: 16-11-2018

Rechtbank van Eerste Aanleg - Tribunal de Première Instance

Inhoud: [1] Een persoon die besmet is met het hiv-virus maakt zich enkel schuldig aan opzettelijke slagen en verwondingen indien hij bewust handelt met de bedoeling om zijn partner door onveilige seks met dit virus te besmetten (en ook besmet heeft). [2] I...


Administratief recht - Herstelvordering (Vlaamse Wooncode) - Stacaravan - Hoofdzakelijk bestemd voor huisvesting - Onbewoonbaarheid (minimale woonkwaliteitsvereisten).

Datum: 09-01-2019

Rechtbank van Eerste Aanleg - Tribunal de Première Instance

Inhoud: Bij beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 5 maart 2018 werd het onroerend goed opgenomen in het vergunningenregister. Uit de voorliggende stukken blijkt dat de oorspronkelijke constructie, de stacaravan, reeds op de kavel sto...


Arbeidsrecht - Beginselen van behoorlijk bestuur - Hoorplicht (audi alteram partem) - Ontslag van een arbeidscontractant wegens dringende reden - Publieke sector - Sanctie.

Datum: 28-05-2018

Arbeidsrechtbank - Tribunal du Travail

Plaats: Antwerpen

Inhoud: Ingevolge het arrest nr. 22/2018 van het Grondwettelijk Hof staat het vast dat de overheid die haar arbeidscontractant wenst te ontslaan wegens dringende reden verplicht is deze vooraf te horen. Het loutere feit dat het arrest van het Grondwettelij...


Mededinging - Overeenkomst - Verdeling van markten - Strijdig met artikel 101, § 1 VWEU - Gevolgen - Partiële nietigheid overeenkomst.

Datum: 04-12-2018

Ondernemingsrechtbank-Rechtbank van Koophandel - Tribunal de l'Entreprise-de Commerce

Plaats: Antwerpen

Inhoud: Een verdeling van geografische markten en cliënteel beperkt de keuze waarover de consument beschikt en leidt tevens tot hogere prijzen en een beperking van de mededinging. De marktverdeling in casu, waarbij niet enkel verkoop maar ook passieve verk...


DIVERSE RUBRIEKEN (Limburgs Rechtsleven 2019/2).

Inhoud: [IN MEMORIAM] - In memoriam Johan Koninckx (Joris Luyckx) - In memoriam Jozef Geukens (Joris Luyckx) ...