Jaargang/nummer:

Skip Navigation Links.

Inhoudstafelin het laatste nummer ( 11 ) : 2019 - 3.


Verzekeringsovereenkomst - Bewijs van omvang van de dekking - Verwijzing bijzondere voorwaarden naar algemene voorwaarden onvoldoende.

Datum: 15-02-2019

Hof van Cassatie - Cour de Cassation

Inhoud: Voor de bepaling van de omvang van de dekking door een verzekeringsovereenkomst kan bij toepassing van artikel 4 WMPC niet worden volstaan door loutere verwijzing in de bijzondere voorwaarden naar de algemene voorwaarden.


Aannemingsovereenkomst - Wetgeving inzake stedenbouw en ruimtelijke ordening - Geen vergunning - Openbare orde - Nietigheid - Regularisatie - Gevolgen - Teruggave.

Datum: 25-04-2018

Hof van Beroep - Cour d'Appel

Plaats: Antwerpen

Inhoud: De wet- en regelgeving inzake stedenbouw en ruimtelijke ordening is van openbare orde. Het voorwerp van de uitgevoerde overeenkomst, een niet-vergunde veranda, is strijdig met de openbare orde. De aannemingsovereenkomst inzake deze bouwwerken is da...


Aannemingsovereenkomst - Nietigheid - Gevolgen - Teruggave - Geen verrijking.

Datum: 03-10-2018

Hof van Beroep - Cour d'Appel

Plaats: Antwerpen

Inhoud: Als gevolg van de absolute nietigheid van een aannemingsovereenkomst moeten partijen worden geplaatst in de toestand die bestaan zou hebben indien er geen overeenkomst was geweest en dit met terugwerkende kracht. Gezien het herstel in de oorspronke...


Beroep - Vonnis dat een deskundige aanstelt - Devolutieve werking van het hoger beroep - Wraking van de deskundige - Ter beoordeling van het hof - Laattijdigheid van het wrakingsverzoek - Ontoelaatbaar - Vervanging wegens opdracht niet naar behoren vervullen - Artikel 1068, tweede lid Ger.W.

Datum: 25-02-2019

Hof van Beroep - Cour d'Appel

Plaats: Antwerpen

Inhoud: Ingevolge de devolutieve werking van het hoger beroep is het geschil in zijn geheel aan de eerste rechter onttrokken en aanhangig bij het hof. Bijgevolg konden het wrakingsverzoek en het verzoek tot vervanging van de gerechtsdeskundige niet voor de...


Bewijsrecht - Kwalificatie WhatsApp-berichten - Bewijskracht - Buitengerechtelijke erkentenis - Artikel 1354 BW.

Datum: 09-04-2019

Hof van Beroep - Cour d'Appel

Plaats: Antwerpen

Inhoud: Een bekentenis is een, na het tegen haar aangevoerd feit, opgestelde verklaring, waardoor een partij de juistheid bevestigt van dit feit, die het bestaan van dit tegen haar ingeroepen feit bevestigt en die als bewijs tegen haar gebruikt kan worden ...


Faillissement - Aangifte van staking van betaling - Beslissing over de gedane aangifte - Rechtsmiddel - Beroep onontvankelijk - Derdenverzet.

Datum: 11-04-2019

Hof van Beroep - Cour d'Appel

Plaats: Antwerpen

Inhoud: Een akte waarmee een schuldenaar aangifte van betaling doet overeenkomstig artikel XX.102 van het Wetboek van Economisch Recht is geen akte waarmee een geding wordt ingeleid. De schuldenaar is niet te aanzien als een procespartij in de latere besli...


Arbeidsrecht - Handelsvertegenwoordiger - Beëindiging in onderling overleg - Artikel 104, derde lid en artikel 106 Arbeidsovereenkomstenwet - Concurrentiebeding - Uitwerking - Vergoeding wegens ongeoorloofde concurrentie - Artikel 17, 3° Arbeidsovereenkomstenwet - Oneerlijke concurrentie.

Datum: 05-12-2018

Arbeidsrechtbank - Tribunal du Travail

Plaats: Antwerpen

Inhoud: Een concurrentiebeding heeft uitwerking bij een beëindiging van de arbeidsovereenkomst in onderling akkoord, tenzij de partijen bij dit akkoord de uitwerking van dit beding uitdrukkelijk uitsluiten. Het loonbegrip dat geldt voor artikel 39, § 1 van...


Arbeidsrecht - Kennelijk onredelijk ontslag - Ontslag omwille van een gerechtvaardigde loonklacht - Verplaatsingstijd.

Datum: 07-01-2019

Arbeidsrechtbank - Tribunal du Travail

Plaats: Antwerpen

Inhoud: Het ontslag wegens een gerechtvaardigde klacht van een werknemer omwille van laattijdige betaling van zijn onkosten is kennelijk onredelijk. Aangezien de werknemer niet aantoont waarom hij aanspraak zou kunnen maken op de maximale schadevergoeding ...


DIVERSE RUBRIEKEN (Limburgs Rechtsleven 2019/2).

Inhoud: [TRIBUNE] - De (nieuwe) provincies: het Limburggevoel voorbij? (Jonas Voorter en Karel-Jan Vandormael) [WETJES EN WEETJES] ...