Jaargang/nummer:

Skip Navigation Links.

Inhoudstafelin het laatste nummer ( 14 ) : 2019 - 4.


Bewijs - Onrechtmatig verkregen bewijs - Antigoonrechtspraak in burgerlijke zaken - Ontbinding - Opzegging

Datum: 17-01-2019

Hof van Beroep - Cour d'Appel

Plaats: Antwerpen

Inhoud: De e-mails die de opdrachtgever voorlegt om de liefdesrelatie tussen zijn manager en één van zijn werknemers aan te tonen, zijn verkregen in strijd met artikel 124 van de Telecommunicatiewet. Hoewel onrechtmatig verkregen, wordt deze correspondenti...


Fiscaal recht - Artikel 346, derde lid WIB 1992 - Opmerkingen op inhoud bericht van wijziging - Volmacht aan accountant - Bewijs van volmachtverlening - Artikel 1985, tweede lid BW - Geldigheid en regelmatigheid antwoord op bericht van wijziging - Tijdigheid en wijze van bewijs van volmachtverlening

Datum: 05-03-2019

Hof van Beroep - Cour d'Appel

Plaats: Antwerpen

Inhoud: De belastingplichtigen antwoordden niet zelf op de inhoud van een aan hen overeenkomstig artikel 345, derde lid WIB 1992 bericht van wijziging, doch bij monde van hun accountant. Aldus verk...


Vreemdelingenrecht - Rechten van de mens - Wet van 15 december 1980 - Beroep - Nieuwe titel tot vrijheidsberoving - Wettigheid initiële titel

Datum: 14-03-2019

Hof van Beroep - Cour d'Appel

Plaats: Antwerpen

Inhoud: Het bestaan van een nieuwe titel tot vrijheidsberoving op grond van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, houdt niet in dat de wettigheid van de init...


Strafvordering - Samenloop sociaal strafrecht en gemeen strafrecht - Delictsheromschrijving in hoger beroep - Gevolgen - Bevoegdheid OM

Datum: 11-07-2019

Hof van Beroep - Cour d'Appel

Plaats: Antwerpen

Inhoud: Een delictsheromschrijving van bepaalde feiten in graad van beroep waarbij de in eerste aanleg omschreven feiten van gemeenrechtelijk strafrecht als sociaalrechtelijke misdrijven werden aanzien, geeft geen aanleiding tot een nietigverklaring van he...


Sociale bijstand - Leefloon - Zorgwoning - Inschrijving als alleenstaande - Categorie samenwonende

Datum: 15-12-2017

Arbeidshof - Cour du Travail

Plaats: Antwerpen

Inhoud: Een erkenning van de ouderlijke woonst tot zorgwoning heeft tot gevolg dat de zorgbehoevende volwassen dochter die verblijft bij haar ouders, ingeschreven wordt als alleenstaande in de bevolkingsregisters. Het statuut van zorgwoning heeft echter ni...


Sociale bijstand - Installatiepremie - Artikel 14, § 3 RMI-wet - Begrip dakloze - Artikel 1 KB 21 september 2004 - Geen termijn om aanvraag te doen - Onderzoek naar statuut dakloze bij de aanvraag

Datum: 15-06-2018

Arbeidshof - Cour du Travail

Plaats: Antwerpen

Inhoud: Door een woonst als hoofdverblijfplaats te betrekken, verliest een rechthebbende op leefloon zijn hoedanigheid van dakloze. Overeenkomstig artikel 14, § 3 RMI-wet heeft deze rechthebbende slechts eenmaal in zijn leven recht op een installatiepremie...


Beslag - Bevel tot betalen - Buitengewone kosten - Voorafgaand overleg en akkoord - Poging tot overleg - Betalingsbewijs - Verjaring - Artikel 203bis, § 3 BW

Datum: 19-03-2019

Rechtbank van Eerste Aanleg - Tribunal de Première Instance

Inhoud: De beslagrechter verwijst vooreerst naar het vonnis ten gronde aangaande de buitengewone kosten, waarin een voorafgaand overleg wordt opgelegd. De beslagrecht...


Familierecht - Enkel afstamming langs moederszijde - Machtiging tot erkenning - Naamgeving - Dubbele achternaam - Geen akkoord moeder - Bevoegdheid familierechtbank inzake naamswijziging - Geen misbruik van recht - Geen schending EVRK

Datum: 20-09-2019

Rechtbank van Eerste Aanleg - Tribunal de Première Instance

Inhoud: Artikel 335, § 3 BW bepaalt dat indien de afstamming langs vaderszijde komt vast te staan na de afstamming van moederszijde, de naam van het kind onveranderd blijft. ...


Strafrecht - Misbruik verliefdheid - Seksuele exploitatie - Mensenhandel - Controle - Morele dwang

Datum: 17-07-2019

Rechtbank van Eerste Aanleg - Tribunal de Première Instance

Inhoud: Wanneer misbruik gemaakt wordt van de verliefdheid van het slachtoffer met het doel om haar in de prostitutie te brengen en seksueel te exploiteren, zijn tevens de constitutieve bestanddelen van het misdrijf mensenhandel voorhanden aangezien er spr...