Jaargang/nummer:

Skip Navigation Links.

Inhoudstafelin het laatste nummer ( 17 ) : 2020 - 1.


Ten geleide


Arbeidsrecht - Discriminatie - Syndicale overtuiging - “Prima facie” bewijslast

Datum: 09-09-2019

Hof van Cassatie - Cour de Cassation

Inhoud: Het oordeel dat een werknemer wordt ontslagen daags na zijn laattijdige en op niet-gebruikelijke wijze aangekondigde afwezigheid, zijnde tevens de dag waarop een provinciale stakingsdag was aangekondigd en waaraan de werknemer wilde deelnemen, met ...


Socialezekerheidsrecht - Solidariteitsbijdrage - Non bis in idem

Datum: 07-10-2019

Hof van Cassatie - Cour de Cassation

Inhoud: De solidariteitsbijdrage beoogt alsnog socialezekerheidsbijdragen te innen voor een werknemer ten aanzien van wie werd vastgesteld dat diens prestaties niet tijdig werden aangegeven. De sol...


Gerechtelijk privaatrecht - Eis in gedwongen tussenkomst nadat een deskundigenonderzoek werd bevolen en nadat dit deskundigenonderzoek uitgevoerd was - Ontoelaatbaarheid van deze vordering

Datum: 07-05-2019

Hof van Beroep - Cour d'Appel

Plaats: Antwerpen

Inhoud: Artikel 981 Ger.W. viseert de situatie waarbij de gedwongen tussenkomst plaatsvindt na het voorlopig advies van de gerechtsdeskundige, maar zegt niets over de situatie waarbij de gedwongen tussenkomst plaatsvindt na de n...


Personenbelasting - Beroepskosten artikel 49 WIB 1992 - Kosten van verdediging en van advocaat - Pensioen - Geding nopens achterstallig inkomen en aanpassing pensioen - Ficheverplichting artikel 57 WIB 1992 - Individuele fiches en samenvattende opgaven - Procedurekosten niet aftrekbaar wegens miskenning ficheverplichting

Datum: 07-05-2019

Hof van Beroep - Cour d'Appel

Plaats: Antwerpen

Inhoud: Een fiscaal ambtenaar voert een geding tegen de Belgische Staat met het oog op de verkrijging van een schadevergoeding, achterstallige bezoldigingen en een aanpassing van het pensioen. De kosten die gemaakt worden met het oog op het voeren van het ...


Personenbelasting - Beroepskosten artikel 29 WIB 1992 - Achterstallige sociale bijdragen - Gevaar voor dubbele aftrek - Ogenblik van zeker en vaststaand karakter van de schuld - Belastbaar tijdperk waarin de schuld een zeker en vaststaand karakter kreeg en moest worden geboekt - Verplichting tot boeking - Geen keuzevrijheid inzake ogenblik van aftrekbaarheid - Geen aftrekbaarheid in jaar van werkelijke betaling

Datum: 11-06-2019

Hof van Beroep - Cour d'Appel

Plaats: Antwerpen

Inhoud: Achterstallige sociale bijdragen worden door een belastingplichtige in een later belastbaar tijdperk dan dat waarop zij slaan, betaald en als bedrijfsuitgave in aftrek gebracht. De Belgische Staat wijzigt de aangifte in de personenbelasting en betw...


Precontractuele informatieverplichting - Artikel 1315 BW - Bewijs van een negatief feit - Artikel VI.2.1° WER - Beroepsverkoper van meubelen - Nietigheid van de verkoopovereenkomst - Essentiële dwaling in hoofde van de koper

Datum: 18-06-2019

Hof van Beroep - Cour d'Appel

Plaats: Antwerpen

Inhoud: Het hof bevestigde de eerste beslissing en verklaarde de vordering tot nietigverklaring van de verkoopovereenkomst van de zetel gegrond. Door de afwezigheid van een toonzaalmodel en de technisc...


Strafrecht - Strafwetboek - Straffen - Bijzondere verbeurdverklaring van vermogensvoordelen - Toewijzing van de verbeurdverklaarde zaken aan de burgerlijke partij

Datum: 02-10-2019

Hof van Beroep - Cour d'Appel

Plaats: Antwerpen

Inhoud: Opdat de rechter met toepassing van artikel 43bis, derde lid Sw. verbeurdverklaarde zaken aan de burgerlijke partij kan toewijzen, is vereist dat deze zaken de burgerlijke partij toebehoren of dat hij vaststelt dat deze ...


Strafvordering - Artikel 61quater Sv. - Opheffing beslag - Laattijdige beschikking van onderzoeksrechter - Beroep verklaring ter griffie - Onontvankelijk - Nietig - Beroep bij gemotiveerd verzoekschrift

Datum: 17-10-2019

Hof van Beroep - Cour d'Appel

Plaats: Antwerpen

Inhoud: Wanneer in het kader van een verzoekschrift conform artikel 61quater Sv. tot opheffing van het beslag van een roerend goed in strafzaken, de onderzoeksrechter niet binnen de vijftien dagen na inschrijving van het verzoekschrift en aldus laattijdig ...


Factuur/creditnota - Verplichting tot het opstellen van een creditnota - Correcte boekhouding - Btw

Datum: 22-10-2019

Hof van Beroep - Cour d'Appel

Plaats: Antwerpen

Inhoud: [1.] Een handelaar die goederen levert of diensten verricht is verplicht hiervoor een factuur op te stellen, naargelang het geval al dan niet verhoogd met de btw. [2.] Indien na de opstelling v...