Jaargang/nummer:

Skip Navigation Links.

Inhoudstafelin het laatste nummer ( 17 ) : 2020 - 1.


Arbeidsrecht - Verbreking contractueel personeelslid in de publieke sector - Administratieve reorganisatie van overheidsdiensten - Rechtstreekse werking ontslagverbod richtlijn 2001/23/EG van de Raad van 12 maart 2001 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij overgang van ondernemingen, vestigingen of onderdelen van ondernemingen of vestigingen - Schadevergoeding misbruik van ontslagrecht in toepassing van CAO nr. 109

Datum: 03-10-2018

Arbeidshof - Cour du Travail

Plaats: Antwerpen

Inhoud: Een werkgever in de publieke sector die de arbeidsovereenkomst met haar contractueel personeelslid verbreekt wegens organisatorische redenen, meer bepaald omdat zij de uitbating van haar containerpark, waar de werknemer werd tewerkgesteld, niet lan...


Verzekeringsovereenkomst - Diefstalverzekering - Bewijslast omvang van de dekking - Melding van het schadegeval - Sancties bij niet-nakoming - Schadebeperkingsplicht

Datum: 14-03-2018

Ondernemingsrechtbank / Rechtbank van Koophandel - Tribunal de l'Entreprise / du Commerce

Plaats: Antwerpen

Inhoud: In beginsel is het aan de verzekerde of aan de begunstigde die de tussenkomst van de verzekerde vraagt om aan te tonen dat het schadegeval binnen het kader van de dekking valt, zoals zij voortvloeit uit de contractuele o...


Vrijspraak door de strafrechter - Gevolgen voor de latere beoordeling door de burgerlijke rechter - Energiedecreet - Toekenning van groenestroomcertificaten - Beslissing van de VREG - Mogelijkheid tot toetsing door de rechter overeenkomstig artikel 159 Gw. - Datum van ingebruikname - Betekenis - Terugvordering van ten onrechte toegekende steun - Rechtszekerheidsbeginsel versus legaliteitsbeginsel

Datum: 05-11-2018

Ondernemingsrechtbank-Rechtbank van Koophandel - Tribunal de l'Entreprise-de Commerce

Plaats: Antwerpen

Inhoud: De vrijspraak van de verdachte door de correctionele rechter om met opzet misleidende of onjuiste informatie te hebben verstrekt omdat de reglementering onduidelijk is, verhindert niet dat de ondernemingsrechtbank in het...


Handelshuur - Huurhernieuwing - Bepaling van de huurprijs - Variabele huurprijs gebaseerd op de omzet - Gegarandeerde minimale huurprijs - Aanstelling college van deskundigen

Datum: 07-05-2019

Vredegerecht - Justice de Paix

Plaats: Hasselt

Inhoud: Het voorstel van de huurder om over te schakelen naar een volledig variabele huurprijs van 7 % van de jaaromzet is in strijd met de artikelen 18 en 19 van de Handelshuurwet. Er dient aan de verhuurder een minimale huurprijs te worden gegarandeerd i...


Administratief recht - Vergunningen - Begrip ‘lasten’ - Afsplitsbaar karakter - Gratis grondafstand - Evenredigheidsbeginsel - Geen kennelijke wanverhouding

Datum: 30-07-2019

Raad voor Vergunningsbetwistingen

Inhoud: [nr. RvVb/A/1819/1262] Op grond van (oud) artikel 4.2.20 VCRO (huidig art. 75 OVD) kunnen aan een stedenbouwkundige of verkavelingsvergunning steeds lasten worden verbonden. De lasten vinden hu...


BOEKBESPREKINGEN (Limburgs Rechtsleven 2020/1)

Inhoud: [1.] Verenigingen, Stichtingen & Belastingen (Tom Bonne) [2.] De aanpassing van het vennootschapsbelastingrecht aan het nieuwe vennootschapsrecht (Tom Bonne)


DIVERSE RUBRIEKEN (Limburgs Rechtsleven 2020/1)

Inhoud: [IN MEMORIAM] Pierre Romain   [IN MEMORIAM] The...