Jaargang/nummer:

Skip Navigation Links.

Inhoudstafelin het laatste nummer ( 14 ) : 2020 - 2.


Weens Koopverdrag - Plaats van betaling - Geen bevrijdende betaling op rekening aangeduid in valse e-mail

Datum: 05-09-2019

Hof van Beroep - Cour d'Appel

Plaats: Antwerpen

Inhoud: Overeenkomstig artikel 75 [57] van het Weens Koopverdrag dient de koopprijs te worden betaald op de plaats van de vestiging van de verkoper tenzij deze een andere plaats heeft aangeduid. De Bel...


Gemeentebelasting op masten en pylonen - Niet-retroactiviteitsbeginsel - Grondwettelijk gelijkheidsbeginsel - Motivering belastingreglement - Artikel 98, § 2 wet van 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven -Kaderrichtlijn van het Europees Parlement en de Raad 2002/21/EG van 7 maart 2002 inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken en diensten (EU-Machtigingsrichtlijn)

Datum: 16-09-2019

Hof van Beroep - Cour d'Appel

Plaats: Antwerpen

Inhoud: De belasting in de gemeentebelasting van de gemeente Voeren op masten en pylonen ingekohierd voor het aanslagjaar 2013 schendt het niet-retroactiviteitsbeginsel niet. Evenmin is het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel geschonden. Het belastbaar voor...


[1.] Wet van 2 mei 2019 tot wijziging van het Wetboek van Economisch recht - Intertemporele werking - Beoordeling op datum van inleiding [2.] Rechtstreekse vordering - Kennisname tijdens bouwverlof - Geen overmacht - Geen rechtsmisbruik

Datum: 15-10-2019

Hof van Beroep - Cour d'Appel

Plaats: Antwerpen

Inhoud: Het artikel III.26, § 2 Wetboek van Economisch Recht (dat zegt dat een vordering van een onderneming voor een vordering gebaseerd op een activiteit waarvoor zij niet is ingeschreven is in d...


Kwijtschelding - Gefailleerde natuurlijke persoon - Verzoekschrift - Aangifte faillissement - Register - Drie maanden - Vervaltermijn

Datum: 31-10-2019

Hof van Beroep - Cour d'Appel

Plaats: Antwerpen

Inhoud: Artikel XX.173, § 2 WER stelt dat de kwijtschelding enkel toegekend kan worden door de rechtbank op verzoek van de gefailleerde, welk verzoekschrift hij dient te voegen bij zijn aangifte van het faillissement of dient neer te leggen in het register...


Verzet tegen gedwongen uitvoering - Buitengewone kosten - Titel te vaag en onduidelijk - Veroordeling noodzakelijk - Verplichte bijdrage onvoldoende

Datum: 16-12-2019

Hof van Beroep - Cour d'Appel

Plaats: Antwerpen

Inhoud: Artikel 1494 Ger.W. stelt dienaangaande dat er geen uitvoerend beslag op roerend of onroerend goed mag worden gelegd dan krachtens een uitvoerbare titel en wegens vaststaande en zekere zaken. Wanneer een uitvoerbare titel, waarvan de tenuitvoerlegg...


Uitzendarbeid - Terbeschikkingstelling van gebruiker - Naleving wetgeving inzake reglementen en bescherming arbeid - Informatieverplichting uitzendbureau - Betaling regularisatie

Datum: 18-12-2019

Hof van Beroep - Cour d'Appel

Plaats: Antwerpen

Inhoud: Het gegeven dat de gebruiker van een uitzendkracht als feitelijke werkgever instaat voor de naleving van de bepalingen van de wetgeving inzake reglementering en de bescherming van arbeid, ontslaat een uitzendbureau niet van haar informatieverplicht...


Verzet tegen bevel tot betaling - Verbeurde dwangsommen - Niet-naleving omgangsrecht - Misvatting bevoegdheid beslagrechter - Regelmatigheid en rechtmatigheid beslag - Geen beoordeling ten gronde

Datum: 23-12-2019

Hof van Beroep - Cour d'Appel

Plaats: Antwerpen

Inhoud: Krachtens artikel 1489, 2de lid Ger.W. brengen de beslissingen van de beslagrechter geen nadeel toe aan de zaak zelf, waardoor hij enkel oordeelt over de regelmatigheid en rechtmatigheid van het beslag. De beslagrechter oordeelt aldus enkel over de...


Strafvordering - Valsheid in geschriften en gebruik van valse stukken - Subsidiefraude - Verjaring - laatste nuttig gebruik - Uitbetaling van subsidie - Herstelmogelijkheid overheid geen impact op duur van gebruik - Behoud van subsidie geen afzonderlijk misdrijf en geen materiële gedraging van aanwending

Datum: 14-06-2019

Rechtbank van Eerste Aanleg - Tribunal de Première Instance

Inhoud: Uitgaande van eenheid van opzet tussen de ten laste gelegde feiten van valsheid in geschriften en gebruik van valse stukken en subsidiefraude, begint de verjaringstermijn te lopen vanaf het laatste nuttig gebruik van de ...


[1.] Strafvordering - Artikel 46quinquies Sv. - Foto genomen vanuit naastliggend perceel - Geen inkijkoperatie - Betreden van een private plaats - Geen technisch hulpmiddel - Reeds zichtbaar voor iemand die door of over de omheining keek [2.] Strafrecht - Vernieling van een gebouw door ontploffing - Plofkraak bankautomaat

Datum: 18-10-2019

Rechtbank van Eerste Aanleg - Tribunal de Première Instance

Inhoud: [1.] Het nemen van een foto vanop het perceel van een derde, is geen inkijkoperatie aangezien overeenkomstig artikel 46quinquies Sv. de betreffende private plaats waarvan een foto getrokken werd niet betreden werd noch e...


Strafrecht - Strafwetboek - Voyeurisme - Materieel element van het misdrijf - Ontbloting

Datum: 10-02-2020

Hof van Beroep - Cour d'Appel

Plaats: Antwerpen

Inhoud: Opdat sprake zou zijn van strafbaar voyeurisme is ingevolge artikel 371/1 Sw. onder andere vereist dat de geobserveerde persoon op het ogenblik van de observatie ontbloot was of een expliciete seksuele daad stelde. Door nietsvermoedende winkelende ...