Jaargang/nummer:

Skip Navigation Links.

Inhoudstafelin het laatste nummer ( 14 ) : 2020 - 2.


Hoofdelijke gehoudenheid ontdoken belasting artikel 458 WIB 1992 - Stopzettingsmeerwaarden - Kasgeldfraude - Bezwaarrecht hoofdelijk gehoudene - Wachttermijn artikel 1385decies en 1385undecies Ger.W. - Omvang hoofdelijke gehoudenheid - Fiscale Bemiddeling

Datum: 19-12-2019

Rechtbank van Eerste Aanleg - Tribunal de Première Instance

Inhoud: X wordt krachtens artikel 458 WIB 1992 aangesproken als hoofdelijk gehoudene voor een ontdoken belasting na een strafrechtelijke veroordeling. Bij het beoordelen van de vraag of zijn/haar fiscale vordering ontvankelijk is, wordt rekening gehouden m...


Arbeidsovereenkomst - (Materiële) bevoegdheid - Verjaring - Bedrijfsgeheim

Datum: 07-11-2019

Arbeidsrechtbank - Tribunal du Travail

Plaats: Antwerpen

Inhoud: De arbeidsrechtbank is bevoegd om kennis te nemen van een geschil over de schending van een bedrijfsgeheim door een (ex-)werknemer. Uit de samenlezing van de artikelen 2257 BW en 15 van de Arbe...


Administratief recht - Tijdelijke inrichting voor slachten - Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) - Bescherming van dieren - Schadevergoeding tot herstel Raad van State (ex aequo et bono)

Datum: 24-10-2019

Raad van State - Conseil d’Etat

Inhoud: De Raad van State veroordeelt het FAVV tot betaling van een schadevergoeding tot herstel aan de VZW GAIA ten bedrage van 3750 euro (forfaitair bedrag ex aequo et bono voor de vermengde materiële en morele schade) ten gev...


DIVERSE RUBRIEKEN (Limburgs Rechtsleven 2020/2)

Inhoud: [WETJES EN WEETJES] De advocatentoga – Een historisch verhaal (Renaat Broekmans) ...