Jaargang/nummer:

Skip Navigation Links.

Inhoudstafelin het laatste nummer ( 19 ) : 2020 - 3.


Vennootschap – Oprichtersaansprakelijkheid – Financieel plan – Kennelijk ontoereikend kapitaal – Artikel 229 W.Venn.

Datum: 25-10-2018

Hof van Beroep - Cour d'Appel

Plaats: Antwerpen

Inhoud: [1.] Met het begrip kapitaal in artikel 229 W.Venn. wordt niet enkel het maatschappelijk kapitaal beoogd, doch ook alle andere middelen die de vennootschap te harer beschikking heeft zoals leverancierskrediet, bankkredie...


[1.] Internationaal privaatrecht – Procesbekwaamheid van een Nederlandse VOF – Lex societatis – Ontvankelijke vordering [2.] Verdrag der Verenigde Naties inzake Internationale Koopovereenkomsten betreffende Roerende Zaken van 11 april 1980 (Weens Koopverdrag; in het Engels: CISG) – Redelijke termijn om de overeenkomst te ontbinden (art. 49, 2°, b, 1° CISG ) – Wezenlijke tekortkoming (art. 25 CISG) – Verkoop van gestolen koopwaar – Toepassing van artikel 79 CISG

Datum: 22-05-2019

Hof van Beroep - Cour d'Appel

Plaats: Antwerpen

Inhoud: De rechtsbekwaamheid en de procesbekwaamheid van rechtspersonen wordt bepaald door de lex societatis overeenkomstig artikel 111, § 1, 4° van het WIPR zodat de vraag of appellante, Nederlandse VOF, in België ontvankelijk ...


Vennootschap – Oprichtersaansprakelijkheid – Financieel plan – Kennelijk ontoereikend kapitaal – Artikel 229 W.Venn. – Aansprakelijkheid boekhouder-accountant

Datum: 14-11-2019

Hof van Beroep - Cour d'Appel

Plaats: Antwerpen

Inhoud: [1.] De beoordeling of de oprichter aansprakelijk is voor de kennelijke onderkapitalisering van de vennootschap moet gebeuren op het tijdstip van de oprichting, zodat de latere gebeurtenissen hierbij irrelevant zijn in d...


Vennootschap – Oprichtersaansprakelijkheid – Financieel plan – Kennelijk ontoereikend kapitaal – Artikel 229 W.Venn. – Bestuurdersaansprakelijkheid – Artikel 262 W.Venn.

Datum: 28-11-2019

Hof van Beroep - Cour d'Appel

Plaats: Antwerpen

Inhoud: [1.] Indien uit de feitelijke gegevens blijkt dat bij de oprichting van de vennootschap de oprichters de redelijke verwachting mochten koesteren voldoende externe financiering te kunnen vinden, kan de oprichtersaansprake...


Godsdienstvrijheid – Levensbeschouwelijke tekens – Hoofddoekverbod – Recht op onderwijs – Vrijheid van onderwijs – Neutraliteit – Artikel 24 Gw. – Artikel 9 EVRM

Datum: 23-12-2019

Hof van Beroep - Cour d'Appel

Plaats: Antwerpen

Inhoud: Het hof van beroep te Antwerpen hervormt een vonnis van de rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdeling Tongeren, en zegt voor recht dat het verbod op levensbeschouwelijke kentekens in twee GO!-scholen in Maasmechelen een gerechtvaardigde inperkin...


Personenbelasting – Beroepskosten artikel 49 WIB 1992 – Appartement aan zee gekocht door vennootschap – Beroepsmatig karakter – Noodzakelijk verband met de beroepswerkzaamheid – Toekenning voordeel van alle aard door recht op bewoning en gebruik voor zaakvoerder – Geen opportuniteitsoordeel door administratie – Geen direct verband met winstgevend karakter verrichting noodzakelijk – Toekenning voordeel van alle aard geen liberaliteit – Winstgevend karakter kan bestaan in “winst op termijn” door toekomstige verkoop appartement met belastbare meerwaarde

Datum: 14-01-2020

Hof van Beroep - Cour d'Appel

Plaats: Antwerpen

Inhoud: Krachtens artikel 49 WIB 1992 zijn afschrijvingen op een appartement aan zee, bij wijze van voordeel van alle aard ter beschikking gesteld aan de zaakvoerder van een tandartsvennootschap, die er voor het dienovereenkomstig “loon” op wordt belast (m...


Veiligheidscoördinator – Aannemer – Aansprakelijkheid – Ongeval op de werf – Veiligheids- en gezondheidsplan – Bewijslast – Fout – Informatieverplichting

Datum: 25-02-2020

Hof van Beroep - Cour d'Appel

Plaats: Antwerpen

Inhoud: De veiligheidscoördinator stelt een veiligheids- en gezondheidsplan op. Het feit dat de genomen maatregelen op de werf niet beantwoorden aan de instructies in het veiligheids- en gezondheidsplan, de veiligheidscoördinato...


Arbeidsrecht – Arbeidsovereenkomst – Loonbarema – Discriminatie – Ervaringsbarema – Leeftijd – Afstand van recht

Datum: 18-02-2020

Arbeidshof - Cour du Travail

Plaats: Antwerpen

Inhoud: De werkgever kan de onwettigheid van de minimumloonschalen in het aanvullend PC voor de bedienden (PC 200) wegens (leeftijds)discriminatie niet inroepen als verweer tegen de eis van de werknemer tot betaling van loon. ...


Strafrecht – Bijzondere verbeurdverklaring – Vermogensvoordelen – Artikel 42, 3° Sw. – Facultatief karakter – Begroting – Aftrek van de kosten van het misdrijf

Datum: 25-10-2018

Rechtbank van Eerste Aanleg - Tribunal de Première Instance

Inhoud: Gelet op het facultatief karakter van de verbeurdverklaring mag de rechtbank deze beperken tot slechts een deel van de voor verbeurdverklaring in aanmerking komende zaken of tot een deel van de tegenwaarde daarvan, bijvoorbeeld tot het economisch v...


Strafrecht – Poging moord – Geen intentie om het slachtoffer te doden – Herkwalificatie – Foltering met verzwarende omstandigheden

Datum: 22-02-2019

Rechtbank van Eerste Aanleg - Tribunal de Première Instance

Inhoud: Het moet buiten redelijke twijfel bewezen zijn dat beklaagde de intentie had om het slachtoffer te doden. Wanneer er niet onophoudelijk wordt gestoken maar met regelmatige tussenpauzes en er na het toebrengen van de laatste messteek nog geruime tij...