Jaargang/nummer:

Skip Navigation Links.

Inhoudstafelin het laatste nummer ( 19 ) : 2020 - 3.


Gerechtelijk privaatrecht – Rechtsvordering – Verhouding tussen hoofdvordering en subsidiaire vordering – Tegenstrijdige argumentatie – Gevolg

Datum: 19-02-2020

Rechtbank van Eerste Aanleg - Tribunal de Première Instance

Inhoud: Als in hoofdorde ontbinding van een overeenkomst wordt gevorderd, sluit dat uit dat er nog een oordeel wordt geveld over de ondergeschikte vordering tot nietigverklaring van de overeenkomst wegens wilsgebrek. De in ondergeschikte orde aangevoerde a...


Gerechtelijk privaatrecht – Rechtsvordering – Ontvankelijkheid – Verhouding tussen hoofdvordering en subsidiaire vordering – Koop – Verborgen gebrek – Wilsgebrek

Datum: 01-04-2020

Rechtbank van Eerste Aanleg - Tribunal de Première Instance

Inhoud: Het loutere feit dat de hoofdargumentatie van eisers gesteund was op verborgen gebreken, heeft niet tot gevolg dat hun vordering gebaseerd op dwaling en/of bedrog onontvankelijk zou zijn. Datgene waarop men zich beroept, weze het nu als verborgen g...


Strafrecht – Verwondingen door paniekreactie slachtoffer – Paniek niet ontstaan door rechtstreeks of onrechtstreeks geweld gepleegd tegen de persoon door verdachte – Bedreigende situatie – Geen oogmerk om fysieke integriteit aan te tasten – Onopzettelijk toebrengen van letsel – Gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg

Datum: 10-04-2020

Rechtbank van Eerste Aanleg - Tribunal de Première Instance

Inhoud: Wanneer een slachtoffer verwondingen oploopt ingevolge een eigen paniekreactie, waarbij de paniek niet ontstaan is door geweld tegen de persoon maar wel door een bedreigende situatie waarin deze zich bevond door toedoen van de verdachte, heeft de v...


Arbeidsovereenkomst Betaalde Sportbeoefenaars – Onweerlegbaar vermoeden – RSZ-regeling betaalde sportbeoefenaar – Ongrondwettigheid

Datum: 09-04-2020

Arbeidsrechtbank - Tribunal du Travail

Plaats: Antwerpen

Inhoud: Het vermoeden van het bestaan van een arbeidsovereenkomst voor bedienden, terug te vinden in artikel 3 van de Wet Betaalde Sportbeoefenaars, vormt geen schending van het gelijkheidsbeginsel. Aa...


Vennootschap – Oprichtersaansprakelijkheid – Financieel plan – Kennelijk ontoereikend kapitaal – Artikel 229 W.Venn.

Datum: 05-12-2018

Ondernemingsrechtbank / Rechtbank van Koophandel - Tribunal de l'Entreprise / du Commerce

Plaats: Antwerpen

Inhoud: [1.] Bij de beoordeling van de oprichtersaansprakelijkheid conform artikel 229 W.Venn. moet rekening gehouden worden met het geheel van financiële middelen waarover de vennootschap kan beschikken. Tot de financiële midde...


Administratief recht – Opvangcentrum asielzoekers – Uiterst Dringende Noodzakelijkheid (UDN) – Spoedeisendheid

Datum: 28-10-2019

Raad van State - Conseil d’Etat

Inhoud: De spoedeisendheid kan niet voortkomen uit de enkele omstandigheid dat de doorlooptijd van een gewone schorsingsprocedure niet toelaat een arrest te verkrijgen voor die verwachte datum.


[1.] Administratief recht – Vergunningen – Gewestplan – BPA – Bufferzone – Begrip [2.] Administratief recht – Vergunningen – Bevoegde overheid – Onderzoeks- en motiveringsplicht

Datum: 18-02-2020

Raad voor Vergunningsbetwistingen

Inhoud: Een bufferzone is luidens artikel 14.4.5 van het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen (hierna: Inrichtingsbesluit), bestemd om...


DIVERSE RUBRIEKEN (Limburgs Rechtsleven 2020/3)

Inhoud: [IN MEMORIAM] Willy Zimmermann   [WETJES EN WEETJES] - “The glory of the garden” (Joris Luyckx) ...


BOEKBESPREKINGEN (Limburgs Rechtsleven 2020/3)

Inhoud: [1.] Ondernemingsrecht (Pros Vanhelmont) [2.] Juridische beroepsethiek 2.0 - P...