Jaargang/nummer:

Skip Navigation Links.

Inhoudstafelin het laatste nummer ( 16 ) : 2020 - 4.


Administratief recht – Schorsing (uiterst dringende noodzakelijkheid) – COVID-19-maatregelen – Sluitingsuur nachtwinkels

Datum: 10-08-2020

Raad van State - Conseil d’Etat

Inhoud: Bij de arresten nrs. 248.131 en 248.132 van 10 augustus 2020 verwerpt de Raad van State de vorderingen die door uitbaters van nachtwinkels werden ingesteld tot schorsing van de federale maatregel, in het kader van de bes...


Gerechtelijke reorganisatie – Collectief akkoord – Reorganisatieplan – Homologatie

Datum: 12-12-2019

Hof van Beroep - Cour d'Appel

Plaats: Antwerpen

Inhoud: In de artikelen XX.70 en volgende WER is omschreven waaraan het reorganisatieplan moet voldoen om ter stemming te kunnen worden voorgelegd aan de schuldeisers in de opschorting. De informatie die de schuldenaar in dit pl...


Strafrecht – Belaging – Herkenbaar fotograferen van politieagenten tijdens interventie – Delen van deze foto’s op sociale media om uiting te geven aan de afkeuring van de interventie – Eenmalig feit maar terugkerende gevolgen – Geen bijzonder opzet vereist

Datum: 19-02-2020

Hof van Beroep - Cour d'Appel

Plaats: Antwerpen

Inhoud: Van het misdrijf belaging is niet enkel sprake wanneer de rust van een ander door herhaald gedrag ernstig verstoord wordt, maar ook wanneer zulks het gevolg is van eenmalig handelen met voor de slachtoffers terugkerende ...


Verbintenissen – Bewijsrecht tussen ondernemingen – Factuur – Protest – Ongegrond – Gevolgen

Datum: 24-02-2020

Hof van Beroep - Cour d'Appel

Plaats: Antwerpen

Inhoud: Opdat het feitelijk vermoeden van een aanvaarding van een factuur door een onderneming zou worden belet, moet er sprake zijn van een daadwerkelijk, tijdig en gegrond protest. Van een daadwerkelijk protest is slechts spra...


Personenbelasting – Uitbreiding onderzoekstermijn artikel 333 WIB 1992

Datum: 31-03-2020

Hof van Beroep - Cour d'Appel

Plaats: Antwerpen

Inhoud: De enkele niet-aangifte van belastbare inkomsten, zelfs al zijn deze aanzienlijk, is op zich onvoldoende als bewijs van enig bedrieglijk opzet bij die niet-aangifte. In het voorliggende geval blijkt echter uit de voorlig...


Btw-vrijstelling intracommunautaire levering van juwelen en goud – Omvang van de bewijslast van de leverancier – Goede trouw van de leverancier – Bewijs van vervoer en aankomst van de goederen – Administratieve geldboete inzake btw – Omvang van de controle door de fiscale rechter – Evenredigheidstoets – Uitstel van tenuitvoerlegging van de administratieve geldboete wettelijk niet voorzien – Evenredigheid van een administratieve geldboete inzake btw berekend aan 300 % (art. 70 WBTW) omwille van aangetoond frauduleus opzet bij de intracommunautaire levering

Datum: 31-03-2020

Hof van Beroep - Cour d'Appel

Plaats: Antwerpen

Inhoud: De btw-vrijstelling wegens intracommunautaire levering van juwelen en goud (art. 39bis, eerste lid, 1 WBTW) is afhankelijk van het bewijs dat de goederen verzonden of vervoerd zijn buiten België maar binnen de Gemeenscha...


Handelsnaam – Vennootschapsnaam – Verwarringsgevaar – Criteria – Geografische nabijheid – Artikel 10bis, 3) van het Unieverdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom – Artikel VI.104 WER en artikel VI.105 WER – Artikel 2:3 WVV

Datum: 01-04-2020

Hof van Beroep - Cour d'Appel

Plaats: Antwerpen

Inhoud: [1.] In het algemeen wordt aangenomen dat er een schending is van de handelsnaamrechten als er een gevaar voor verwarring bestaat. Het bewijs van daadwerkelijke verwarring is niet vereist. De partij die zich op de verwar...


Btw – Artikel 51bis, § 4 WBTW hoofdelijke gehoudenheid inzake btw – Artikel 45, § 2 WBTW aftrekregeling btw – Afwezigheid van onregelmatigheid van proces-verbaal inzake btw bij verderzetting van controlewerkzaamheden door andere btw-ambtenaar en afwerking door deze van proces-verbaal – Termijn opstellen proces-verbaal

Datum: 21-04-2020

Hof van Beroep - Cour d'Appel

Plaats: Antwerpen

Inhoud: Het loutere feit dat een proces-verbaal werd opgesteld door de ene fiscale ambtenaar belast met een controle inzake btw, die het onderzoek dat werd opgestart door een andere ambtenaar heeft verdergezet en dit enerzijds o...


[1.] Gerechtelijke vereffening-verdeling – Boedelbeschrijving – Eed – Vorm [2.] Gerechtelijke vereffening-verdeling – Aanstelling notaris – Vervanging – Onpartijdigheid – Schorsing van de werkzaamheden

Datum: 03-06-2020

Rechtbank van Eerste Aanleg - Tribunal de Première Instance

Inhoud: [1.] De eedaflegging bij een boedelbeschrijving hoeft niet noodzakelijk mondeling te worden afgenomen. Al gebeuren de meeste eedafleggingen mondeling, het is niet zo dat het juridisch concept van de eedaflegging principi...


Strafrecht – Misbruik van vertrouwen t.a.v. een echtgenoot – Verschoningsgrond – Artikel 492 Sw. juncto artikel 462 Sw. – Onontvankelijkheid van de strafvordering ab initio – Redelijke termijn – Aanvangsdatum – Criteriabeoordeling

Datum: 22-06-2020

Rechtbank van Eerste Aanleg - Tribunal de Première Instance

Inhoud: Met toepassing van artikel 492 Sw. juncto artikel 462 Sw. geldt dat beklaagde – die ten tijde van de vervolgde feiten gehuwd was met de burgerlijke partij – geniet van een beslissende verschoningsgrond. Gezien artikel 49...