Jaargang/nummer:

Skip Navigation Links.

Inhoudstafelin het laatste nummer ( 14 ) : 2021 - 1.


Betekeningen en kennisgevingen in het buitenland – Betekeningsverordening – Datum van betekening – Artikel 9, eerste lid Verordening – Toepasselijke wet – Artikel 40 Ger.W

Datum: 11-09-2020

Hof van Cassatie - Cour de Cassation

Inhoud: Krachtens artikel 9, eerste lid van Verordening (EG) nr. 1393/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007 inzake de betekening en kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke ...


Strafvordering – Voorlopige hechtenis – Bevel tot aanhouding – Voorafgaande ondervraging – Feiten die aan de beschuldiging ten grondslag liggen

Datum: 10-11-2020

Hof van Cassatie - Cour de Cassation

Inhoud: Het is niet vereist dat de onderzoeksrechter aan de inverdenkinggestelde specifieke vragen stelt betreffende alle tenlasteleggingen. Het is noodzakelijk maar volstaat dat de inverdenkinggestelde de gelegenheid krijgt om ...


Administratief recht – Milieuvergunning – Beoordeling planologische situatie – Exploitatie strijdig met gewestplanbestemming – Opeenvolgende nietigverklaringen – Substitutie

Datum: 24-09-2020

Raad van State - Conseil d’Etat

Inhoud: De beoordeling van de milieuvergunningsaanvraag moet, ook vanuit stedenbouwkundig oogpunt, in hoofdzaak de vergunde activiteiten en de gevolgen ervan op mens en milieu in aanmerking nemen. De overheid die uitspraak doet ...


Verzekeringsovereenkomst – Rechtsbijstandverzekering – Verzwaring van het risico – Verwijtbare niet-kennisgeving – Vermindering prestatie naar verhouding betaalde premie en premie die betaald had moeten worden – Geen opzettelijke verzwijging van het risico

Datum: 06-12-2017

Hof van Beroep - Cour d'Appel

Plaats: Antwerpen

Inhoud: Het gegeven dat een kapsalon dat bij het aangaan van een rechtsbijstandverzekering het risico omschreef als een kapsalon met drie personeelsleden, maar lopende de polis geen melding maakt van de stijging van het aantal p...


Strafrecht – Inbreuken op de drugswetgeving – Mededaderschap – Diefstal van water en elektriciteit – Geen actieve handelingen bij manipulaties

Datum: 04-03-2020

Hof van Beroep - Cour d'Appel

Plaats: Antwerpen

Inhoud: Wanneer de betrokkenheid van beklaagde aan de exploitatie van een cannabisplantage blijkt, staat vast dat hij minstens als mededader bij de diefstallen van elektriciteit en water betrokken was. Het gegeven dat beklaagde ...


Bevoegdheid beslagrechter – Artikel 1395 Ger.W. – Terugvordering ten onrechte uitgekeerde voorschotten aan alimentatiegelden – Verjaring schuldvordering DAVO niet onderworpen aan artikel 2277 BW – Kwijtschelding van schulden in het kader van collectieve schuldenregeling geen betrekking op verzwegen schulden

Datum: 23-03-2020

Hof van Beroep - Cour d'Appel

Plaats: Antwerpen

Inhoud: Overeenkomstig artikel 1395 Ger.W. worden vorderingen betreffende tegemoetkomingen van DAVO voor de beslagrechter gebracht. De schuldvordering van DAVO is niet onderworpen aan de vijfjarige ver...


Verrijking zonder oorzaak – Bewijslast – Verdeling – Omkering – Loyale bewijsvoering

Datum: 31-03-2020

Hof van Beroep - Cour d'Appel

Plaats: Antwerpen

Inhoud: De eisende partij die zich beroept op de verrijking zonder oorzaak draagt de bewijslast dat de voorwaarden voor het instellen van deze eis vervuld zijn. Dit neemt niet weg dat procespartijen ge...


Gemeentelijke belastingen – Gemeentebelasting gemeente Lummen op de leegstaande woningen en/of kamers dienstjaar 2015 – Leegstandsregister – Legaliteitsbeginsel artikel 172 Gw. – Belastbare toestand te wijten aan overmacht – Begrip overmacht in fiscale zaken – Bewijslast belastingplichtige – Betwisting met stedenbouwkundig inspecteur over draagwijdte herstelmaatregel – Draagwijdte regularisatievergunning

Datum: 08-06-2020

Hof van Beroep - Cour d'Appel

Plaats: Antwerpen

Inhoud: Het voortduren van een toestand van belastbaarheid inzake leegstand kan zich voordoen door redenen onafhankelijk van de wil van de belastingplichtige, zoals, in deze zaak, een voortdurend geschil over de draagwijdte van ...


Provinciale belastingen – Provinciebelasting provincie Limburg – Algemene provinciebelasting bedrijven – Financieel doel van de belasting – Onderscheid in tarief tussen land- en tuinbouwbedrijven en andere bedrijven – Draagkrachtbeginsel – Grondwettelijk gelijkheidsbeginsel – Schending – Artikel 159 Gw.

Datum: 30-06-2020

Hof van Beroep - Cour d'Appel

Plaats: Antwerpen

Inhoud: De Limburgse algemene provinciebelasting voor bedrijven wordt geheven ten behoeve van de provincie Limburg op de bedrijven en economische entiteiten die op 1 januari van het aanslagjaar als hoofd- en/of bijkomende activi...


Strafvordering – Ontvankelijkheid verzet – Betekening van bij verstek gewezen vonnis – Recht toegang rechter

Datum: 25-11-2020

Hof van Beroep - Cour d'Appel

Plaats: Antwerpen

Inhoud: Wanneer de betekening van een bij verstek gewezen vonnis geen melding maakt van het recht om verzet aan te tekenen en evenmin van de termijn om dat recht uit te oefenen, kan het verzet dat te laat is aangetekend niet ono...