Jaargang/nummer:

Skip Navigation Links.

Inhoudstafelin het laatste nummer ( 17 ) : 2021 - 2.


Strafrecht – Deelneming – Weerspannigheid in groep – Zonder voorafgaande afspraak

Datum: 01-12-2020

Hof van Cassatie - Cour de Cassation

Inhoud: Bij weerspannigheid in groep na voorafgaande afspraak draagt iedere weerspannige de gevolgen van de strafverzwaring van artikel 272 Sw., ongeacht zijn persoonlijke deelneming aan de daden van weerspannigheid zelf. Wannee...


Bewijs door en tegen ondernemingen – Factuur – Boekhouding van ondernemingen – Bewijswaarde

Datum: 17-06-2020

Hof van Beroep - Cour d'Appel

Plaats: Antwerpen

Inhoud: Artikel 1348bis van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de rechter de boekhouding van een onderneming als bewijs kan aanvaarden. Een vermoeden van toezending kan worden afgeleid uit de regelmatig gevoerde boekhouding. De ...


Hoofdelijke aansprakelijkheid bestuurders – Artikel 442quater WIB 1992 – Weerlegbaar wettelijk vermoeden van een bestuursfout bij herhaaldelijke niet-betaling van bedrijfsvoorheffing – Geen weerlegging

Datum: 30-06-2020

Hof van Beroep - Cour d'Appel

Plaats: Antwerpen

Inhoud: De herhaaldelijke niet-betaling van bedrijfsvoorheffing door een vennootschap, later failliet verklaard, leidt tot de hoofdelijke aansprakelijkheid van haar zaakvoerder voor deze fiscale schulden vermits het bestaan en d...


Bewijs door en tegen ondernemingen – Factuur – Boekhouding van ondernemingen – Bewijswaarde

Datum: 02-09-2020

Hof van Beroep - Cour d'Appel

Plaats: Antwerpen

Inhoud: Uit een regelmatige boekhouding waarin de litigieuze facturen staan ingeschreven, kan een vermoeden worden afgeleid dat de schuldeiser de factuur wel degelijk heeft toegezonden en/of overgemaakt. ...


Aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad – Fout – Multidisciplinair sportcentrum – Aanpalende sportterreinen – Gebrekkige inrichting – Verantwoordelijkheid inrichter – Verantwoordelijkheid sportclub

Datum: 06-10-2020

Hof van Beroep - Cour d'Appel

Plaats: Antwerpen

Inhoud: Bij de bouw van een multidisciplinair sportcentrum legt de inrichter die een onvoldoende hoge omheining plaatst tussen een hockeyveld en een looppiste die aan dat veld grenst een gebrek aan zorgvuldigheid aan de dag door...


Faillissement – Kwijtschelding – Gefailleerde natuurlijke persoon – Verzoek tot kwijtschelding – Vormvrij – Schriftelijk – Identiteitskaart – Vervaltermijn

Datum: 21-01-2021

Hof van Beroep - Cour d'Appel

Plaats: Antwerpen

Inhoud: Artikel XX.173, § 2 WER stelt dat de kwijtschelding enkel toegekend kan worden door de rechtbank op verzoek van de gefailleerde, welk verzoekschrift hij dient te voegen bij zijn aangifte van het faillissement of dient ne...


Rechtsmiddelen – Buitengewone rechtsmiddelen – Herroeping van het gewijsde – Verzoek tot herroeping van het gewijsde – Toelaatbaarheid – Geen opgave van redenen – Weerslag op de gerechtskosten

Datum: 18-01-2021

Arbeidshof - Cour du Travail

Plaats: Antwerpen

Inhoud: De aanvrager van een inkomensvervangende en integratietegemoetkoming die verzet aantekent tegen een op tegenspraak gewezen arrest en daarnaast een verzoek tot herroeping van het gewijsde tegen datzelfde arrest doet zonde...


1. Strafrecht – Belaging – Eenmalige gedraging – Niet-aflatende of steeds terugkerende gevolgen – 2. Strafrecht – Aanranding van de eerbaarheid – Seksuele integriteit – Collectief bewustzijn – Gedraging van zekere ernst – Voetenfetisjisme

Datum: 19-01-2021

Rechtbank van Eerste Aanleg - Tribunal de Première Instance

Inhoud: Belaging kan ook bestaan in een eenmalige gedraging maar dan op voorwaarde dat zij door haar aard niet-aflatende en steeds terugkerende gevolgen heeft waardoor de persoonlijke levenssfeer van de belaagde persoon wordt aa...


Arbeidstijd – Arbeidsduur – Tijdsregistratie – Overuren – Personen bekleed met werkelijk gezag

Datum: 18-11-2020

Arbeidsrechtbank - Tribunal du Travail

Plaats: Antwerpen

Inhoud: Hoewel de personen met een leidinggevende functie en/of vertrouwenspost niet vallen onder de bepalingen in verband met de arbeidsduur voorzien in de Arbeidswet, ressorteren ze wel onder de bepalingen van de wet tot inste...


Hoofdelijke aansprakelijkheid bestuurders – Artikel 442quater WIB 1992 en artikel 93undeciesC WBTW – Weerlegbaar wettelijk vermoeden van een bestuursfout bij herhaaldelijke niet-betaling van bedrijfsvoorheffing en btw

Datum: 29-11-2019

Ondernemingsrechtbank-Rechtbank van Koophandel - Tribunal de l'Entreprise-de Commerce

Plaats: Antwerpen

Inhoud: De herhaaldelijke niet-betaling van bedrijfsvoorheffing en btw door twee vennootschappen, later failliet verklaard, leidt niet tot de hoofdelijke aansprakelijkheid van haar bestuurders voor deze fiscale schulden vermits ...