Jaargang/nummer:

Skip Navigation Links.

Inhoudstafelin het laatste nummer ( 17 ) : 2021 - 2.


Internationaal privaatrecht – Internationale rechtsmacht – Verordening EP en Raad (EU) nr. 1215/2012 van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (Brussel Ibis Verordening) – Hiërarchie bevoegdheidsgronden – Forumbeding gedeponeerd bij de kamer van koophandel

Datum: 21-10-2020

Ondernemingsrechtbank-Rechtbank van Koophandel - Tribunal de l'Entreprise-de Commerce

Plaats: Antwerpen

Inhoud: In de hiërarchie van de toe te passen bevoegdheidsgronden in de Brussel Ibis Verordening gaat in principe artikel 25 Brussel Ibis Verordening als exclusieve bevoegdheidsgrond voor op artikel 8.2 Brussel Ibis Verordening ...


Internationaal privaatrecht – Internationale rechtsmacht – Verordening EP en Raad (EU) nr. 1215/2012 van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (Brussel Ibis Verordening) – Forumbeding – Vonnis alvorens recht te doen (art. 19, lid 3 Ger.W.) – Bevoegdheid van de rechtbank waarbij de voorlopige maatregel wordt aangevraagd

Datum: 23-12-2020

Ondernemingsrechtbank-Rechtbank van Koophandel - Tribunal de l'Entreprise-de Commerce

Plaats: Antwerpen

Inhoud: Luidens artikel 35 Brussel Ibis Verordening kunnen de in de wetgeving van een lidstaat vastgestelde voorlopige bewarende maatregelen bij de gerechten van die staat worden aangevraagd, zelfs indien een gerecht van een and...


Internationaal privaatrecht – Internationale rechtsmacht – Verordening EP en Raad (EU) nr. 1215/2012 van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (Brussel Ibis Verordening) – Forumbeding in niet-ondertekende offerte – Impliciete maar zekere rechtskeuze voor het Belgisch recht – Gebreken – Redelijke termijn om onderaannemer inzake te roepen

Datum: 25-01-2021

Ondernemingsrechtbank-Rechtbank van Koophandel - Tribunal de l'Entreprise-de Commerce

Plaats: Antwerpen

Inhoud: Het forumbeding dat vervat is in een niet-ondertekende bestelbon of in een off...


Europees recht – Internationale rechtsmacht – Insolventieverordening – Brussel Ibis Verordening

Datum: 01-02-2021

Ondernemingsrechtbank-Rechtbank van Koophandel - Tribunal de l'Entreprise-de Commerce

Plaats: Antwerpen

Inhoud: De Insolventieverordening geldt voor procedures die enkel en alleen door de curator kunnen worden ingesteld. De invordering van het niet-volgestort kapitaal of de aanzuivering van een rekening-courant zijn geen vordering...


Administratief recht – Omgevingsvergunning – Archeologienota – Ingreep in de bodem – Omvang – Regularisatiewerken

Datum: 21-01-2021

Raad voor Vergunningsbetwistingen

Inhoud: Artikel 5.4.1, eerste lid, 3° Onroerenderfgoeddecreet bepaalt in welke gevallen voorafgaand aan het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen een archeologie nota moet worden opgesteld en ...


Administratief recht – Programmatische aanpak stikstof (PAS) – Speciale beschermingszone (SBZ) – Passende beoordeling – Significantiekader

Datum: 25-02-2021

Raad voor Vergunningsbetwistingen

Inhoud: Een werkwijze die op grond van louter kwantitatieve drempelwaarden bepaalde projecten bij voorbaat uitsluit van de plicht tot het uitvoeren van een passende beoordeling, is slechts mogelijk wanneer blijkt dat er onder di...


DIVERSE RUBRIEKEN (Limburgs Rechtsleven 2021/2)

Inhoud: [WETJES EN WEETJES] De macht van de algoritmes (Joris Luyckx) ...