Jaargang/nummer:

Skip Navigation Links.

Inhoudstafelin het laatste nummer ( 17 ) : 2021 - 3.


Inkomstenbelastingen – Vennootschapsbelastingen WIB 1992 – Afzonderlijke aanslag geheime commissielonen artikel 219 WIB 1992 – Individuele fiches en samenvattende opgaven – Artikel 49 WIB 1992 – Motivering belastingverhoging artikel 444 WIB 1992

Datum: 02-02-2021

Hof van Beroep - Cour d'Appel

Plaats: Antwerpen

Inhoud: Uitgaven zijn in de vennootschapsbelasting aftrekbaar in het jaar waarin ze een zeker en vaststaand karakter hebben verkregen en moeten in dat jaar als uitgave worden geboekt. Er bestaat geen keuze om een dergelijke uitg...


Gerechtelijke vereffening en verdeling – Deelakkoord – Artikel 1209 Ger.W. – Artikel 1043 Ger.W. – Rechtsgeldig bewijs akkoord – Bijzondere volmacht

Datum: 02-03-2021

Hof van Beroep - Cour d'Appel

Plaats: Antwerpen

Inhoud: De door de rechtbank vastgestelde akkoorden gelden als vonnis bedoeld in artikel 1043 Ger.W. Artikel 1209 Ger.W. kent aan een vonnis dat slechts een deelakkoord vaststelt, de waarde toe van het akkoordvonnis van artikel ...


Strafvordering – Rechtstreekse dagvaarding burgerlijke partij – Onontvankelijk – Enkel hoger beroep van burgerlijke partij – Ook strafvordering aanhangig in graad van beroep – Samenstelling zetel in graad van beroep – Collegiale zetelsamenstelling – Openbaar Ministerie

Datum: 30-03-2021

Hof van Beroep - Cour d'Appel

Plaats: Antwerpen

Inhoud: Wanneer de strafvordering die door een burgerlijke partij middels rechtstreeks...


Strafrecht – Strafuitvoering – Tenuitvoerlegging buitenlandse geldelijke sanctie – Wederzijdse erkenning van rechterlijke beslissingen in strafzaken – Wet 5 augustus 2006 – Rechtsmiddel tegen vonnis van rechtbank van eerste aanleg – Enkel voorziening in cassatie

Datum: 05-05-2021

Hof van Beroep - Cour d'Appel

Plaats: Antwerpen

Inhoud: Tegen een vonnis van de correctionele rechtbank, geadieerd middels een rechtsmiddel ingesteld tegen de beslissing van de procureur des Konings om een buitenlands verzoek inzake een geldelijke sanctie ten uitvoer te leggen, kan enkel cassatieberoep ...


Invordering onbetwiste schuldvorderingen (IOS-procedure) – Betwisting – Antwoordformulier – Proces-verbaal van niet-betwisting

Datum: 12-05-2020

Ondernemingsrechtbank-Rechtbank van Koophandel - Tribunal de l'Entreprise-de Commerce

Plaats: Antwerpen

Inhoud: In het kader van de nieuwe administratieve procedure tot invordering van onbetwiste geldschulden dient de betwisting te gebeuren overeenkomstig artikel 1394/22 Ger.W. via het daarvoor voorziene antwoordformulier. Indien de schuldenaar of zijn raads...


Vzw – Voorlopige bewindvoering – Belang en hoedanigheid – Derdenverzet – Ambtshalve wijziging opdracht bewindvoerder – Insolventie – Artikel XX.32 WER

Datum: 27-04-2021

Ondernemingsrechtbank-Rechtbank van Koophandel - Tribunal de l'Entreprise-de Commerce

Plaats: Antwerpen

Inhoud: 1. Bestuurders van een vennootschap – ook al dienen zij dezelfde dag hun ontslag in – hebben een belang en hoedanigheid om, op eenzijdig verzoekschrift, de aanstelling van een voorlopig bewindvoerder te vorderen. ...


DIVERSE RUBRIEKEN (Limburgs Rechtsleven 2021/3)

Inhoud: [WETJES EN WEETJES] De ezels van Santorini (Joris Luyckx) ...